تبلیغات
میکروشبکه ها و منافع اقتصادی آن

اینورتر سه فاز متصل به شبکه با کنترلر هیسترزیس تطبیقی

به منظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات با (DG) جایابی منابع تولیدات پراکنده استفاده از الگوریتم ژنتیک

امکان سنجی استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در تأمین انرژی بار مستقل در منطقه شمالغرب کشور

بررسی مدهای کنترل ولتاژ و کنترل مگاوار برای ژنراتور سنکرون در شبکه توزیع شعاعی

Optimal Sizing of DG in MicroGrid Based on Genetic Algorithm

بررسی تئوری وتحلیل عملکرد ماشین SCIM در حالت ماندگار و ناحیه کار زیر سنکرون

بررسی تئوری وتحلیل عملکرد ماشین در حالت گذرا SCIMدر مد زیرسنکرون و بررسی اثر پارامترهای مختلف بر آن

طراحی جامع شبکه فشار متوسط درشرایط حضور احتمالی واحدهای موتور ژنراتوری گازسوز کوچک

طراحی جامع شبکه فشار متوسط بر مبنای ترانزیت برق درشرایط حضور احتمالی واحدهای تولید پراکنده

Genetic Algorithm for Improving Voltage Profile and Reducing Loss in the Power Distribution System

تاثیر نقطه کار بهینه تولیدات پراکنده بر میزان کاهش تلفات حاصل از بازآرایی سیستم توزیع

بررسی اثر حضور انواع مدلهای DG به صورت گره های PQ و PV بر روی پارامتر های شبکه با ارایه الگوریتم توسعه یافته پخش بار

Improvement of Voltage Regulation in Distribution Network Equipped With OLTC Transformers and DG Unit

Operation and Control of Hybrid Fuel Cell/ Energy Storage Distributed Power Generation System during voltage Sag Conditions

The Effect of Size of DG on Voltage Flicker and Voltage Sag in Radial Distributed Systems

Voltage Stabilization and Power Quality Enhancement of Wind Farms Using STATCOM

مطالعه فلیکرشبکه های توزیع ناشی از خطای Yaw در توربینهای بادی سرعت ثابت

برنامه ریزی توسعه شبکه ثانویه توزیع در حضور واحدهای تولیدی موتور ژنراتور گازسوز کوچک

ماشین القایی روتور سیم پیچی شده یک منبع تولید توان راکتیو