کتاب حاضر ترجمه ویرایش چهارم کتاب ترمودینامیک تالیف پروفسور جی.پی.هولمن است . کتاب ترمودینامیک این مولف سالهاست که به عنوان یکی از بهترین منابع درس ترمودینامیک در بسیاری از دانشگاههای معتبر دنیا تدریس میشود....

ترمودینامیک-فایل کامل کتاب (7,39 MB)


ترمودینامیک-صفحات اولیه (16,04 KB)

ترمودینامیک-فهرست مطالب (63,19 KB)

ترمودینامیک-مقدمه (62,15 KB)

ترمودینامیک-فصل1 (394,05 KB)

ترمودینامیک-فصل2 (507,08 KB)

ترمودینامیک-فصل3 (280,86 KB)

ترمودینامیک-فصل4 (481,66 KB)

ترمودینامیک-فصل5 117 KB

ترمودینامیک-فصل6 (0,61 MB)

ترمودینامیک-فصل7 (0,60 MB)

ترمودینامیک-فصل8 (0,57 MB)

ترمودینامیک-فصل9 (0,91 MB)

ترمودینامیک-فصل10 (390,53 KB)

ترمودینامیک-فصل11 (508,52 KB)

ترمودینامیک-فصل12 (305,62 KB)

ترمودینامیک-فصل13 (399,49 KB)

ترمودینامیک-ضمیمه (0,82 MB)

ترمودینامیک-صفحات پایانی (10,32 KB)