تبلیغات
وبلاگ مهندسی مکانیک - مقـایسه فنی و اقتصادی نیروگاه های خـورشیدی و بـادی در ایران
 

نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

پایان نامه مهندسی مکانیک گرایش سیالات و تبدیل انرژی

با عنوان:


مقـایسه فنی و اقتصادی نیروگاه های

خـورشیدی و بـادی در ایران
شماره پروژه :368

مقدمه

با توجه به نقش حیاتی انرژی الكتریسیته در ساختار زیربنایی صنعت و اقتصاد كشور، لزوم توجه به نیروگاههای برقی به عنوان منبع اصلی تولید انرژی الكتریسیته اهمیت بسیاری پیدا می كند. توان تولیدی این نیــروگاهها از طریق شبكه سراسری به شهرها و مراكز صنعتی، كشاورزی، تجاری و ... منتقل می شود تا چرخه اقتصاد كشور به حركت در آید. در واقع بدون وجود نیروگاهها، سخن گفتن از مقوله ای به نام صنعت برق بیهوده است.
امروزه با توجه به كم شدن روز افزون سوخت های فسیلی در سرتاسر دنیا، كشورهای توسعه یافته به سمت تولید برق از طریق انرژی های نو رو آورده اند و قدم های بسی مهم در این زمینه تا امروز برداشته اند. و در كشور ایران تولید برق توسط انرژی های نو (باد، خورشید و زمین گرمایی) در حال رشد و شكوفایی می باشد. از غنی ترین این انرژی ها، می توان انرژی خورشیدی و باد را نام برد كه در ایران نیروگاههای تولید برق با بهره گیری از این انرژی ها  در حـال آزمایش و بررسی می باشد تا ما هم در آینده نه چندان دور بتوانیم سهم مهمی از این انرژی ها در تولید برق داخلی كشور داشته باشیم .

این پروژه شامل چهار فصل می باشد كه در فصل اول ابتدا به توصیف انرژی خورشیدی و تاریخچه كاربرد آن پرداخته شده است و سپس به معرفی انواع نیروگاههای خورشیدی كه در حال حاضر در دنیا به بهره برداری و یا در حال آزمایش و بررسی می باشد پرداخته شده است كه در همین فصل همراه با معرفی انواع نیروگاهها، مشخصات فنی و اجرایی و راندمان این نیروگاهها به صورت مستقل از هم بررسی شده است.
در فصل دوم؛ ابتدا تاریخچه كاربرد انرژی باد توصیف شده است و سپس به معرفی انواع توربین های بادی كه از زمانهای قدیم برای تولید برق استفاده شده تا توربین های بادی عصر جدید از لحاظ فنی و اجرایی و راندمان پرداخته شده است.

در فصل سوم؛ نیروگاههای خورشیدی و بادی و سیكل تركیبی از لحــاظ اقتــصادی بررسی شده اند  و در نهایت این نیروگاهها از نظر اقتصادی باهم مقایسه گردیدند.

در فصل چهارم؛ موضوع بهره گیری ایران از این تكنولوژی ها  و یا انواع نیروگاههای خورشیدی و بادی در ایران از لحاظ نوع ، میزان قدرت و  راندمان نیروگاه و وابستگی تكنولوژی به خارج از كشور مورد بررسی قرار گرفته است.

در تمام فصل های پروژه حاضر سعی شده است تا به منظور درك بهتر و بالا بردن یادگیری مطالب و به تناسب موضوع، اطلاعات در دسترس نیروگاههای برق خورشیدی دنیا بیان گردد تا مطالعه كنندگان، علاوه بر آشنایی با مطالب تئوری، با مشخصات واقعی تجهیزات انواع نیروگاههای خورشیدی و بادی ایران و تاحدودی سایر نقاط دنیا نیز آشنایی پیدا كنند.


فهرست مطالب

فصل اول : بررسی فنی نیروگاه های خورشیدی   

1- 1- مقدمه   
1-2- تاریخچه   
1-3-  انرژی خورشیدی   
1-3-1- ثابت خورشیدی (ISC)   
1-3-2- زوایای خورشید   

1-4- بررسی فنی انواع نیروگاه های خورشیدی   
1-4-1- نیروگاه های حرارتی خورشیدی (Solar Thermal Power Plants)   

1-4-1-1- نیروگاه های حرارتی خورشیدی از نوع سهموی خطی   
1-4-1-1-1-  تصور سیستمی نیروگاه های از نوع سهموی خطی SEGS   
1-4-1-1-2- سیستم های تولید برق خورشیدی SEGS   
1-4-1-1-3- سیكل تولید بخار و تولید قدرت نیروگاه های SEGS   
1-4-1-1-4- تلفیق نیروگاه های سیكل تركیبی و خورشیدی   

1-4-1-2-  نیروگاه های حرارتی خورشیدی از نوع دریافت كننده مركزی   
1-4-1-2-1- تصور سیستمی نیروگاه های از نوع دریافت كننده مركزی   
1-4-1-2-2- سیكلهای تولید برق خورشیدی با دریافت كننده مركزی   
1-4-1-2-3- مزایا و معایب  نیروگاه های  حرارتی خورشیدی از نوع دریافت كننده مركزی   

1-4-1-3-  نیروگاه های حرارتی خورشیدی از نوع شلجمی بشقابی   
1-4-1-3-1- سیكلهای تولید برق خورشیدی با بشقاب شلجمی   
1-4-1-3-2- ماشینهای گرمائی برای تولید برق در بشقابهای شلجمی  منفرد   
1-4-1-3-3-  مزایا و معایب نیروگاه های حرارتی خورشیدی از نوع شلجمی بشقابی   

1-4-1-4-  اجزاء نیروگاه های حرارتی خورشیدی   

1-4-1-4-1-  متمركز كننده ها   
1-4-1-4-1-1-  روشهای مختلف تقسیم بندی متمركز كننده ها  
1-4-1-4-1-2-  انواع متمركز كننده ها   

1-4-1-4-2-  گیرنده های خورشیدی   
1-4-1-4-2-1-  گیرنده های برج مركزی   
1-4-1-4-2-2-  گیرنده های متمركز كننده سهموی   

1-4-1-4-3-  ذخیره كننده های انرژی حرارتی   
1-4-1-4-3-1- ذخیره انرژی توسط حرارت محسوس   
1-4-1-4-3-2- ذخیره انرژی توسط تغییر فاز (گرمای نهان)   

1-4-1-4-4- بویلر كمكی   
1-4-1-4-4-1- محفظه احتراق   
1-4-1-4-4-2- دیگ حرارت و تجهیزات جانبی آن   

1-4-1-4-5-  توربین و تجهیزات جانبی آن   
1-4-1-4-5-1- طبقه بندی توربین های بخار   
1-4-1-4-5-2-  اجزای مختلف توربین بخار   

1-4-1-4-6-  كندانسور   
1-4-1-4-6-1-  مقدمه   
1-4-1-4-6-2- اصول كار و وظایف كندانسور   
1-4-1-4-6-3- دستگاههای تخلیه هوا   
1-4-1-4-6-4- انواع كندانسور از نظر ساختمان قرار گرفتن آنها   
1-4-1-4-6-5- انواع كندانسور از نظر خنك سازی بخار   

1-4-1-4-7- سیستمهای آب گردشی خنك كننده كندانسور   
1-4-1-4-7-1- انواع سیستمهای خنك كن   

1-4-2-  برجهای نیرو (دودكش های خورشیدی) Power Tower   

1-4-2-1- برج نیرو با هوای گرم (برج هوای گرم خورشیدی)   
1-4-2-1-1- اصول كار برجهای هوای گرم خورشیدی   
1-4-2-1-2- اجزاء یك نیروگاه خورشیدی با برج هوای گرم   
1-4-2-1-3- روش های عملكرد بر روابط حاكم بر نیروگاه های مجهز به برج با هوای گرم:   
1-4-2-1-4- جزئیات فنی طرح برج نیرو با هوای گرم اسپانیا
1-4-2-2- برج نیرو با هوای سرد   

1-4-3- نیروگاه های فتوؤلتائیك Photovoltaic Power Station   
1-4-3-1- سلولهای فتوؤلتائیك (سلولهای خورشیدی  ــ Solar Cells)   
1-4-3-2- مدول ها (Modules)   
1-4-3-3- آرایه ها  (Arrays)   
1-4-3-4- بخش كنترل یا تولید توان مطلوب   
1-4-3-5- ذخیره سازی انرژی الكتریكی در باطریها   
1-4-3-6- مصرف كننده یا بار الكتریكی   
1-4-3-7- مزایا و معایب نیروگاه های فتوؤلتائیك   


فصل دوم : بررسی فنی نیروگاه های بادی   
2-1- مقدمه   
2-2- كلیات و تاریخچه نیروگاه های بادی   
2-2-1- تاریخچه توربین بادی   
2-2-2- تقسیم بندی توربین بادی   
2-2-3- توربین بادی چگونه كار می كند   
2-2-4- انتخاب توربین بادی   
2-2-5- شكل های مختلف توربین های بادی   
2-2-6- بازده نسبی   
3-2-7- قرار دادن توربین در جهت باد   
2-2-8- ساختمان پره های توربین بادی   
3-2-9- تنظیم دور توربین های بادی با محور افقی   
2-2-10- تنظیم دور توربین های بادی با محور قائم   
2-2-11- كشورها و فناوری توربین بادی   
3-2-12- منحنی P-V توربین های بادی   
2-2-13-  تولید برق  نیروگاههای بادی   
2-2-14-  برج نگاهدارنده توربین های بادی   
2-2-14-1- تغییرات سرعت باد نسبت به ارتفاع   
2-3- تجهیزات فنی نیروگاه های بادی   
2-3-1- پره های توربین بادی   
2-3-1-1- ساختمان پره   
2-3-2- توپی  (Hub)   
2-3-3- كوپلینگ   
2-3-4- جعبه دنده   
2-3-5- ژنراتور   
2-3-5-1-  سیستم های مستقل DC   
2-3-5-2-  سیستمهای مستقل از شبكه HZ50   
2-3-5-3- سیستم های متصل به شبكه اصلی با سرعت ثابت   
2-3-5-4-  سیستمهای متصل به شبكه اصلی با سرعت متغیر   
2-3-6- سیستم ترمز   
2-3-6-1- ترمز آئرودینامیكی   
2-3-6-2-  ترمزهای محور اصلی   
2-3-6-3- ترمز سیستم گرداننده نیروگاه ( اتاقك بالای برج) در جهت باد   
2-3-7- سیستم هیدرولیك   
2-3- 8- سیستم جهت یابی   
2-3-9- سیستم گرداننده نیروگاه بادی   
2-3-10- سیستم كنترل   
2-3-11- شاسی اتاقك   
2-3-12- برج نگهدارنده   

فصل سوم : مقایسه اقتصادی نیروگاه های خورشیدی و بادی به همراه یك نیروگاه با سوخت فسیلی (نیروگاه سیكل تركیبی)   
3-1- مقدمه   
3-2- نیروگاه خورشیدی   
3-2-1- بررسی اقتصادی یك نیروگاه خورشیدی نمونه
3-3- نیروگاه بادی   
3-4- نیروگاه سیكل تركیبی   
3-5- نتیجه مقایسه اقتصادی نیروگاههای مورد بحث   

فصل چهارم : مقایسه جغرافیایی و وضعیت بهره برداری نیروگاه های خورشیدی و بادی در ایران   
4-1- مقدمه   
4-2- بررسی جغرافیایی نیروگاه خورشیدی در ایران   
4-2-1- كلكتور نمونه آزمایشی از نوع سهموی خطی در مهر شهر كرج   
4-2-2- ساخت نیروگاه آزمایشی به ظرفیت 250 كیلووات از نوع سهموی خطی در شیراز  
4-2-3- راه اندازی نیروگاه خورشیدی از نوع دریافت كننده مركزی:   
4-2-4- نیروگاههای فتوؤلتائیك ساخته شده در ایران   
4-2-4-1 - نیروگاه فتوؤتائیك دامنه جنوبی البرز   
4-2-4-2 - نیروگاه فتوؤلتائیك پاسگاه مرزی گزیك  
4-2-4-3 ـ نیروگاه 5 كیلو وات فتوؤلتائیك نصب شده روی ساختمان معاونت امور انرژی   
4-3- بررسی جغرافیایی نیروگاه بادی در ایران   
4-3-1- پروژه مزرعه بادی منجیل   
4-3-2- پروژه نیروگاه بادی KW 600 منطقه بابائیان منجیل   
4-3-3- پروژه KW 10 تبریز   
منابع

نمونه صفحات پروژهتعداد صفحات  : 330 صفحه

فرمت:Doc-word 2003

قیمت : 40000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com

:: مرتبط با: فروشگاه ,
:: برچسب‌ها: ثابت خورشیدی (ISC)بررسی فنی انواع نیروگاه های خورشیدی نیروگاه های حرارتی خورشیدی (Solar Thermal Power Plants) نیروگاه های حرارتی خورشیدی از نوع سهموی خطیتصور سیستمی نیروگاه های از نوع سهموی خطی SEGS سیكلهای تولید برق خورشیدی با بشقاب شلجمیمزایا و معایب نیروگاه های حرارتی خورشیدی از نوع شلجمی بشقابیروشهای مختلف تقسیم بندی متمركز كننده ها ذخیره انرژی توسط تغییر فاز (گرمای نهان) دستگاههای تخلیه هوا برجهای نیرو (دودكش های خورشیدی) Power Tower جزئیات فنی طرح برج نیرو با هوای گرم اسپانیا نیروگاه های فتوؤلتائیك Photovoltaic Power Station آرایه ها (Arrays) ذخیره سازی انرژی الكتریكی در باطریها بررسی فنی نیروگاه های بادی شكل های مختلف توربین های بادی تولید برق نیروگاههای بادی توپی (Hub) كوپلینگ جعبه دنده ژنراتور , ترمز سیستم گرداننده نیروگاه ( اتاقك بالای برج) در جهت باد سیستم هیدرولیك مقایسه اقتصادی نیروگاه های خورشیدی و بادی به همراه یك نیروگاه با سوخت فسیلی (نیروگاه سیكل تركیبی) نیروگاه سیكل تركیبی مقایسه جغرافیایی و وضعیت بهره برداری نیروگاه های خورشیدی و بادی در ایران بررسی جغرافیایی نیروگاه خورشیدی در ایران كلكتور نمونه آزمایشی از نوع سهموی خطی در مهر شهر كرج ساخت نیروگاه آزمایشی به ظرفیت 250 كیلووات از نوع سهموی خطی در شیراز راه اندازی نیروگاه خورشیدی از نوع دریافت كننده مركزی بررسی جغرافیایی نیروگاه بادی در ایرانپروژه مزرعه بادی منجیل پروژه نیروگاه بادی KW 600 منطقه بابائیان منجیل پروژه KW 10 تبریز , دانلود پایان نامه مهندسی مکانیک , تبدیل انرژی دانلود سمینار انرژی , مقـایسه فنی و اقتصادی نیروگاه های خـورشیدی و بـادی در ایران ,

تاریخ انتشار : 1397/02/23 | نظرات
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر