تبلیغات
وبلاگ مهندسی مکانیک - مطالب اردیبهشت 1394
 

نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی:: مرتبط با:

تاریخ انتشار : 1394/02/31 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
سیستم چهار چرخ متحرک (4wd) آئودی
:: مرتبط با:
:: برچسب‌ها: سیستم چهار چرخ متحرک (4wd) آئودی ,

تاریخ انتشار : 1394/02/29 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

چگونه سیستم ارتعاشی یک اتومبیل را هنگام عبور از یک مانع مدل کنیم و نمودار مکان عمودی – زمان و سرعت عمودی – زمان را بدست اوریم؟


در این بخش به این پرسش پاسخ خواهیم داد و سعی خواهیم کرد نمودار ها را  با استفاده از نرم افزار MATLAB بدست اوریم.

گام اول : مدلسازی
خوب همونطور که میدانید وزن یک اتومبیل ناشی از وزن  بدنه – سر نشین – تایر ها و…. است در ابتدا کل این وزن را تخمین زده و مثلا در اینجا ما جرم اتومبیل را  m=980 kg  فرض میکنیم…..در ادامه باید به سراغ اجزای الاستیک برویم مثلا خوب فنر های مربوط به سیستم تعلیق که ما  در مجموع  4 فنر بین چرخها و بدنه در نظر میگیریم با فرض یکسان بودن 4 فنر, نهایتا دو تا فنردر جلو و 2 فنر در عقب را ,  به یک فنر در قسمت جلویی و یک فنر در قسمت  عقبی معادل میکنیم……..

باقی توضیحات در ادامه مطلب

سوال: چگونه سیستم ارتعاشی یک اتومبیل را هنگام عبور از یک مانع مدل کنیم  و نمودار  مکان عمودی –زمان و سرعت عمودی -زمان را بدست اوریم ؟

در این بخش به این پرسش پاسخ خواهیم داد و سعی خواهیم کرد نمودار ها را  با استفاده از نرم افزار MATLAB  بدست اوریم.

گام اول : مدلسازی

خوب همونطور که میدانید وزن یک اتومبیل ناشی از وزن  بدنه – سر نشین – تایر ها و…. است در ابتدا کل این وزن را تخمین زده و مثلا در اینجا ما جرم اتومبیل را  m=980 kg  فرض میکنیم…..در ادامه باید به سراغ اجزای الاستیک برویم مثلا خوب فنر های مربوط به سیستم تعلیق که ما  در مجموع  4    فنر بین چرخها و بدنه در نظر میگیریم با فرض یکسان بودن 4 فنر, نهایتا دو تا فنردر جلو و 2 فنر در عقب را ,  به یک فنر در قسمت جلویی و یک فنر در قسمت  عقبی معادل میکنیم( در اینجا تماما متقارن فرض شده است و ثابت الاستیک هر جزء الاستیک از جمع اجزای خود بدست می اید چون موازی هستند.) ….. سپس 4 کمک فنر مربوط به چهار چرخ را هم یکسان فرض می کنیم و نهایتا به یک کمک فنر معادل میرسیم به این صورت که ‘F=cx که  C ثابت میرایی هست( که در اینجا برای هر کمک فنر یکسان میباشد) و  در این شرایط سرعت وارده در راستای عمودی (‘x) برای هر چرخ یکسان بوده و ثابت میرایی معادل ,مجموع ثابت میرایی ها است ( ثابت میرایی هر چرخ C/4  فرض شده )…..خوب بعد از مدل سازی شکلی شبیه شکل زیر را داریم :

دقت شود که در اینجا چون از یک اتومبیل سواری مثل پاترول یا جیپ و…… استفاده شده و نه اتوبوس یا مینی بوس  و این اتومبیل ها Damp.up هستند ( یعنی سیستم میرایی انها تند میرا هست و به عبارت دیگر بدون نوسان به حالت دمپ میرسند و البته تغییر مکان اولیه بیشتری نسبت به سیستم های کند میرا( under damp) ) باید ثابت میرایی بزرگتر از میرایی بحرانی باشد .
در اینجا ماN/m   k/2=20000 میگیریم پس N/m   k=40000 پس طبق فرمول زیر میرایی بحرانی را بدست میاوریم.
N.S/m  12522 CC=   <<<    CC=2m    پس ثابت میرایی را که باید عددی بزرگتر از میرایی بحرانی در نظر بگیریم    N.S/m  C=17000   اختیار میکنیم.

 گام دوم : بدست اوردن  معادله وابسته به زمان مانع

در این شکل مانع ما با معادله ی y(s)=Ysin(πs/δ  است که اجزا در شکل مشخص شده اند  وچون مدت زمان عبور از مانع بسیار کم است بنابراین سرعت عبور اتومبیل( سرعت افقی) اتومبیل از مانع را ثابت فرض میکنیم پس داریم :
S=v.t و δ=v.t0  با جایگذاری روابط در معادله مانع  میرسیم به فرمول مقابل : (y(t)=Ysin(n.t/t0
δ =0.5 m  و Y=0.25 m  و سرعت اتومبیل هنگام عبور از مانع را  v=30 m/s در نظر میگیریم.

گام سوم : نوشتن معادله ی ارتعاشی سیستم    

با توجه به اینکه در این جا به یک مساله با پایه برانگیخته رو برو هستیم معادله ارتعاشی به صورت زیر خواهد بود :
(mx ̈=-c(x ̇-   y ̇ )-k(x-y
با مرتب سازی و مشتق گیری از (y(t به معادله ی  زیر میرسیم :
mx ̈+cx ̇+kx=kYsin(π.t/ t0)+(cY π/ t0)cos(π.t/t0)

گام چهارم: نوشتن برنامه در MATLAB

نکته  مهم در نوشتن برنامه:

از انجایی که در مدت زمان کوتاهی مانع در مسیر قرار دارد بنابراین باید دقت شود که شرایط نهایی عبور از مانع در واقع شرایط اولیه مساله برای ارتعاش سیستم  از زمان عبور از مانع تا دمپ کامل است .

format ShortG
m=input(‘mass?’);
keq=input(‘keq?’);
ceq=input(‘ceq?’);
v=input(‘velocity of Automobile?’);
delta=input(‘delta?’);
Y=input(‘Y?’);
Ccr=2*m*(keq/m).^0.5;
if Ccr<ceq
t0=delta/v;
A=((keq*Y).^2+((ceq*Y*pi)/t0).^2).^0.5;
W=(pi/t0);
A2=((ceq*Y*pi)/t0);
A1=(keq*Y);
B=atan(A2/A1);
[t x]=ode45(@(t,x) [0 1;((-keq)/(m)) ((-ceq)/(m))]*x+[0 ((A/m)*sin(W*t+B))]‘,[0 t0],[0 0]‘)
x0=x(end,1);
dx0=x(end,2);
[tt1 xx1]=ode45(@(t1,x1) [0 1;((-keq)/(m)) ((-ceq)/(m))]*x1,[t0 100],[x0 dx0]‘);
xx1(:,2)=[];
l=find(abs(xx1<.00085));
l1=l(1);
tend=tt1(l1);
[t1 x1]=ode45(@(t1,x1) [0 1;((-keq)/(m)) ((-ceq)/(m))]*x1,[t0 tend],[x0 dx0]‘)
plot(t,x(:,1))
hold on
plot(t1,x1(:,1))
xlabel(‘time’)
ylabel(‘x(Vertical displacement)’)
figure
plot(t,x(:,2),t1,x1(:,2))
xlabel(‘time’)
ylabel(‘dx/dt’)
legend(‘ Vertical Velocity-Time Diagram  ‘)
else
error(‘Ccritical<Ceq,,, increase Ceq…..system is not up.damp’)
end

با اجرای برنامه نمودار های زیر بدست میاد:

 

شکل2 نمودار سرعت عمودی خودرو (m/s) – زمان
:: مرتبط با:
:: برچسب‌ها: چگونه سیستم ارتعاشی یک اتومبیل را هنگام عبور از یک مانع مدل کنیم , متلب , مطلب , matlab ,

تاریخ انتشار : 1394/02/26 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

 

 کتابهای زبان اصلی

فیزیک هالیدی

ریاضیات توماس            ریاضیات جان برد

 معادلات دیفرانسیل برونسون     

ریاضی مهندسی کرویت سیگ         ریاضی مهندسی جفری

 ترمودینامیک ون وایلن    ترمودینامیک سنجل       ترمودینامیک شاپیرو

مکانیک سیالات وایت       مکانیک سیالات فاکس     مکانیک سیالات سری شومز        مکانیک سیالات ناکایاما

مکانیک سیالات پیشرفته گرابل

دینامیک سیالات محاسباتی(CFD)

هیدرولیک

سیستمهای انتقال آب

انتقال حرارت اینکروپرا      انتقال حرارت سنجل     انتقال حرارت هولمن       انتقال حرارت لینهارد  

 انتقال حرارت و جرم دیوتا

انتقال حرارت هدایت پیشرفته آرپاچی           انتقال حرارت هدایت پیشرفته جی جی

انتقال حرارت جابجایی پیشرفته جی جی

انتقال حرارت تشعشع پیشرفته سیگال

موتورهای احتراق داخلی

سنتیک شیمیایی(احتراق فاز گاز)         جریان دوفازی ایشی            جریان دوفازی(جامد-مایع)

استاتیک مریام        استاتیک پیتل

استاتیک و دینامیک

دینامیک مریام

دینامیک ماشین مارتین           دینامیک ماشین کرودکیوسکی

مقاومت مصالح جانسون       مقاومت مصالح هیبلر

مقاومت مصالح۱ بیرجانسون(پاورپوینت)     مقاومت مصالح۲ بیرجانسون(پاورپوینت)

مقاومت مصالح تیموشنکو۱     مقاومت مصالح تیموشنکو۲

مقاومت مصالح پیشرفته برسی

طراحی اجزا شیگلی     

   ارتعاشات سیلوا            ارتعاشات گراهام کلی         ارتعاشات تیموشنکو

کنترل چن          کنترل درف        کنترل اگاتا        کنترل نایسه

کنترل پیشرفته رونالد برن

مکانیک محیطهای پیوسته مایکل لی 

 

جداول و نمودارها

جداول و نمودارهای ترمودینامیک ون وایلن

جداول و نمودارهای ترمودینامیک سنجل

جداول و نمودارهای مهم ترمودینامیک۱

جداول و نمودارهای مهم مکانیک سیالات

جداول و نمودارهای مهم انتقال حرارت۱

جداول و نمودارهای کامل دینامیک گازها

جداول و نمودارهای طراحی اجزا

 

حل المسائل

استفاده از حل المسائل جز در مواقع ضروری به شما توصیه نمی شود.

حل المسائل فیزیک هالیدی

حل المسائل ریاضیات توماس

حل المسائل ریاضی مهندسی شیدفر به زبان فارسی 

  حل المسائل ریاضیات مهندسی اروین کرویت سیگ          

     حل المسائل ترمودینامیک ون وایلن به زبان اصلی      حل المسائل ترمودینامیک ون وایلن به زبان فارسی  

حل المسائل ترمودینامیک سنجل۱       حل المسائل ترمودینامیک سنجل۲

حل المسائل مکانیک سیالات وایت      حل المسائل مکانیک سیالات فاکس

حل المسائل مکانیک سیالات استریتر به زبان فارسی

حل المسائل انتقال حرارت اینکروپرا       حل المسائل انتقال حرارت سنجل

حل المسائل انتقال حرارت هولمن به زبان فارسی

حل المسائل استاتیک مریام به زبان فارسی

حل المسائل استاتیک جانسون به زبان اصلی        حل المسائل استاتیک جانسون به زبان فارسی

حل المسائل دینامیک مریام

حل المسائل دینامیک ماشین مارتین به زبان فارسی 

حل المسائل ارتعاشات تامسون به زبان فارسی

حل المسائل ارتعاشات رائو

حل المسائل کنترل نایسه    حل المسائل کنترل کااو     حل المسائل کنترل اگاتا

حل المسائل مقاومت مصالح پوپوف۱به زبان فارسی     حل المسائل مقاومت مصالح پوپوف۲به زبان فارسی 

حل المسائل مقاومت مصالح جانسون       حل المسائل مقاومت مصالح هیبلر

حل المسائل مقاومت مصالح فیلپات

حل المسائل طراحی اجزاء شیگلی زبان اصلی   حل المسائل طراحی اجزاء شیگلی به زبان فارسی

 

کتابهای فارسی

فیزیک هالیدی

ریاضیات عمومی لیتهلد

معادلات دیفرانسیل فرخ زاده

ریاضی مهندسی شیدفر

ترمودینامیک هولمن

استاتیک جانسون 

دینامیک مریام

تئوری ارتعاشات نیکخواه بهرامی

ارتعاشات ستو

کنترل اوگاتا

سیستمهای اندازه گیری

موتور جت

محاسبات تاسیسات ساختمان طباطبایی

مکانیک محیطهای پیوسته توماس میس

 انتقال حرارت هدایت پیشرفته ازیشیک

 

 گزارش کار

گزارش کار آزمایشگاه دروس سیالاتی(بصورت فایل word)

گزارش کار آزمایشگاه دروس جامداتی(بصورت فایل word)

 

جزوات متفرقه

جزوات فارسی زیر در نوع خود از بهترینهاست.

فیزیک۱

فیزیک۲

فیزیک۲(دانشگاه علم و صنعت)

فیزیک عمومی

شیمی عمومی(دانشگاه سمنان)

علم مواد

علم مواد (واحد تهران جنوب)

 ریاضی ۱و۲(دانشگاه صنعتی شریف) 

روشهای انتگرال گیری

 معادلات دیفرانسیل قسمت اول(واحد تهران جنوب)

معادلات دیفرانسیل قسمت دوم(واحد تهران جنوب)

معادلات دیفرانسیل(دانشگاه امیرکبیر)

برنامه نویسی به زبان پاسکال

برنامه نویسی به زبان فرترن

برنامه نویسی به زبانC

برنامه نویسی به زبان ویژوال بیسیک

برنامه نویسی به زبان متلب

محاسبات عددی(واحد مشهد)

محاسبات عددی

ریاضی مهندسی(دانشگاه سیرجان)

ریاضی مهندسی(دانشگاه گیلان)

ریاضی مهندسی

 استاتیک

استاتیک(دانشگاه علم و صنعت)

مقاومت مصالح(دانشگاه علم و صنعت)

 مقاومت مصالح

مقاومت مصالح۱(دانشگاه تهران)

مقاومت مصالح۲(دانشگاه تهران)

طراحی اجزا۱(دانشگاه زنجان)

طراحی اجزا۲

دینامیک(دانشگاه گیلان)

دینامیک(واحد تهران جنوب)

دینامیک(دانشگاه تهران)

دینامیک ماشین(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

دینامیک ماشین (واحد اهواز)

ارتعاشات(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

ارتعاشات(واحد تهران جنوب)

کنترل(دانشگاه فردوسی)

کنترل 

سیستمهای اندازه گیری(واحد جنوب)

 ترمودینامیک۱(دانشگاه صنعتی شریف) 

ترمودینامیک۲(دانشگاه صنعتی شریف)

مکانیک سیالات۱(دانشگاه خواجه نصیر)

مکانیک سیالات۲(دانشگاه علم و صنعت)

   انتقال حرارت۱(دانشگاه صنعتی شریف)

انتقال حرارت۲(دانشگاه امیرکبیر)

طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه (واحد ساری)

حرارت مرکزی و تهویه مطبوع(واحد تهران جنوب)

 دینامیک گازها

توربوماشین (واحد تهران جنوب)

توربین گاز و موتور جت

نیروگاهها

مبدلهای حرارتی

سوخت و احتراق

 

زبان

زبان تخصصی رشته مکانیک

۵۰۴ واژه پرکاربرد زبان انگلیسی

 واژه نامه کامل انگلیسی به انگلیسی مهندسی

 

هندبوک

هندبوک چیست؟

هندبوک همانطور که از نامش پیداست کتابیه که باید همیشه دم دست باشه.چرا؟برا اینکه یه مهندس تو کارش که همان طراحی کردنه لنگ نمونه.تو این کتاب تمام روابط مهم و حیاتی که یه مهندس باید بلد باشه هست.در حقیقت میشه گفت هندبوک مثل کیف ابزار یه تکنسین میمونه.همانطور که یه تکنسین هرجا میره لازمه کیف ابزارشو با خودش ببره یه مهندس هم باید هندبوکشو با خودش همیشه همراه داشته باشه.هندبوک یه مهندس بستگی به رشته اش داره مثلا هندبوک مهندس برق با هندبوک مهندس مکانیک فرق میکنه.این هندبوکهایی که اینجا می بینید میشه گفت از جدیدترین و کاملترین هندبوکهای مکانیکه روابط مهم درسهای مکانیک مثل ترمودینامیک انتقال حرارت مکانیک سیالات مقاومت مصالح ارتعاشات و...همه رو دارند.یه واژه نامه هم آخرشون هست که مفاهیم و اصطلاحات مهم مهندسی مکانیک رو تعریف کرده.خلاصه خیلی کاملند و میشه اونا رو به همدیگه هدیه هم بدید.یه هدیه علمی و ماندگار.حتی میشه برا کنکور ارشد هم از اونا استفاده کرد.

هندبوک جامع مهندسی مکانیک 

هندبوک مهندسی مکانیک 

هندبوک ریاضی

هندبوک فیزیک
:: مرتبط با:
:: برچسب‌ها: کتابهای زبان اصلی فیزیک هالیدی ریاضیات توماس ریاضیات جان برد معادلات دیفرانسیل برونسون ریاضی مهندسی کرویت سیگ ریاضی مهندسی جفری ترمودینامیک ون وایلن ترمودینامیک سنجل ترمودینامیک شاپیرو مکانیک سیالات وایت مکانیک سیالات فاکس مکانیک سیالات سری شومز مکانیک سیالات ناکایاما مکانیک سیالات پیشرفته گرابل دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) هیدرولیک سیستمهای انتقال آب انتقال حرارت اینکروپرا انتقال حرارت سنجل انتقال حرارت هولمن انتقال حرارت لینهارد انتقال حرارت و جرم دیوتا انتقال حرارت هدایت پیشرفته آرپاچی انتقال حرارت هدایت پیشرفته جی جی انتقال حرارت جابجایی پیشرفته جی جی انتقال حرارت تشعشع پیشرفته سیگال موتورهای احتراق داخلی سنتیک شیمیایی(احتراق فاز گاز) جریان دوفازی ایشی جریان دوفازی(جامد-مایع) استاتیک مریام استاتیک پیتل استاتیک و دینامیک دینامیک مریام دینامیک ماشین مارتین دینامیک ماشین کرودکیوسکی مقاومت مصالح جانسون مقاومت مصالح هیبلر مقاومت مصالح۱ بیرجانسون(پاورپوینت) مقاومت مصالح۲ بیرجانسون(پاورپوینت) مقاومت مصالح تیموشنکو۱ مقاومت مصالح تیموشنکو۲ مقاومت مصالح پیشرفته برسی طراحی اجزا شیگلی ارتعاشات سیلوا ارتعاشات گراهام کلی ارتعاشات تیموشنکو کنترل چن کنترل درف کنترل اگاتا کنترل نایسه کنترل پیشرفته رونالد برن مکانیک محیطهای پیوسته مایکل لی جداول و نمودارها جداول و نمودارهای ترمودینامیک ون وایلن جداول و نمودارهای ترمودینامیک سنجل جداول و نمودارهای مهم ترمودینامیک۱ جداول و نمودارهای مهم مکانیک سیالات جداول و نمودارهای مهم انتقال حرارت۱ جداول و نمودارهای کامل دینامیک گازها جداول و نمودارهای طراحی اجزا حل المسائل استفاده از حل المسائل جز در مواقع ضروری به شما توصیه نمی شود. حل المسائل فیزیک هالیدی حل المسائل ریاضیات توماس حل المسائل ریاضی مهندسی شیدفر به زبان فارسی حل المسائل ریاضیات مهندسی اروین کرویت سیگ حل المسائل ترمودینامیک ون وایلن به زبان اصلی حل المسائل ترمودینامیک ون وایلن به زبان فارسی حل المسائل ترمودینامیک سنجل۱ حل المسائل ترمودینامیک سنجل۲ حل المسائل مکانیک سیالات وایت حل المسائل مکانیک سیالات فاکس حل المسائل مکانیک سیالات استریتر به زبان فارسی حل المسائل انتقال حرارت اینکروپرا حل المسائل انتقال حرارت سنجل حل المسائل انتقال حرارت هولمن به زبان فارسی حل المسائل استاتیک مریام به زبان فارسی حل المسائل استاتیک جانسون به زبان اصلی حل المسائل استاتیک جانسون به زبان فارسی حل المسائل دینامیک مریام حل المسائل دینامیک ماشین مارتین به زبان فارسی حل المسائل ارتعاشات تامسون به زبان فارسی حل المسائل ارتعاشات رائو حل المسائل کنترل نایسه حل المسائل کنترل کااو حل المسائل کنترل اگاتا حل المسائل مقاومت مصالح پوپوف۱به زبان فارسی حل المسائل مقاومت مصالح پوپوف۲به زبان فارسی حل المسائل مقاومت مصالح جانسون حل المسائل مقاومت مصالح هیبلر حل المسائل مقاومت مصالح فیلپات حل المسائل طراحی اجزاء شیگلی زبان اصلی حل المسائل طراحی اجزاء شیگلی به زبان فارسی کتابهای فارسی فیزیک هالیدی ریاضیات عمومی لیتهلد معادلات دیفرانسیل فرخ زاده ریاضی مهندسی شیدفر ترمودینامیک هولمن استاتیک جانسون دینامیک مریام تئوری ارتعاشات نیکخواه بهرامی ارتعاشات ستو کنترل اوگاتا سیستمهای اندازه گیری موتور جت محاسبات تاسیسات ساختمان طباطبایی مکانیک محیطهای پیوسته توماس میس انتقال حرارت هدایت پیشرفته ازیشیک گزارش کار گزارش کار آزمایشگاه دروس سیالاتی(بصورت فایل word) گزارش کار آزمایشگاه دروس جامداتی(بصورت فایل word) جزوات متفرقه جزوات فارسی زیر در نوع خود از بهترینهاست. فیزیک۱ فیزیک۲ فیزیک۲(دانشگاه علم و صنعت) فیزیک عمومی شیمی عمومی(دانشگاه سمنان) علم مواد علم مواد (واحد تهران جنوب) ریاضی ۱و۲(دانشگاه صنعتی شریف) روشهای انتگرال گیری معادلات دیفرانسیل قسمت اول(واحد تهران جنوب) معادلات دیفرانسیل قسمت دوم(واحد تهران جنوب) معادلات دیفرانسیل(دانشگاه امیرکبیر) برنامه نویسی به زبان پاسکال برنامه نویسی به زبان فرترن برنامه نویسی به زبانC برنامه نویسی به زبان ویژوال بیسیک برنامه نویسی به زبان متلب محاسبات عددی(واحد مشهد) محاسبات عددی ریاضی مهندسی(دانشگاه سیرجان) ریاضی مهندسی(دانشگاه گیلان) ریاضی مهندسی استاتیک استاتیک(دانشگاه علم و صنعت) مقاومت مصالح(دانشگاه علم و صنعت) مقاومت مصالح مقاومت مصالح۱(دانشگاه تهران) مقاومت مصالح۲(دانشگاه تهران) طراحی اجزا۱(دانشگاه زنجان) طراحی اجزا۲ دینامیک(دانشگاه گیلان) دینامیک(واحد تهران جنوب) دینامیک(دانشگاه تهران) دینامیک ماشین(دانشگاه صنعتی امیرکبیر) دینامیک ماشین (واحد اهواز) ارتعاشات(دانشگاه صنعتی امیرکبیر) ارتعاشات(واحد تهران جنوب) کنترل(دانشگاه فردوسی) کنترل سیستمهای اندازه گیری(واحد جنوب) ترمودینامیک۱(دانشگاه صنعتی شریف) ترمودینامیک۲(دانشگاه صنعتی شریف) مکانیک سیالات۱(دانشگاه خواجه نصیر) مکانیک سیالات۲(دانشگاه علم و صنعت) انتقال حرارت۱(دانشگاه صنعتی شریف) انتقال حرارت۲(دانشگاه امیرکبیر) طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه (واحد ساری) حرارت مرکزی و تهویه مطبوع(واحد تهران جنوب) دینامیک گازها توربوماشین (واحد تهران جنوب) توربین گاز و موتور جت نیروگاهها مبدلهای حرارتی سوخت و احتراق زبان زبان تخصصی رشته مکانیک ۵۰۴ واژه پرکاربرد زبان انگلیسی واژه نامه کامل انگلیسی به انگلیسی مهندسی هندبوک هندبوک چیست؟ هندبوک همانطور که از نامش پیداست کتابیه که باید همیشه دم دست باشه.چرا؟برا اینکه یه مهندس تو کارش که همان طراحی کردنه لنگ نمونه.تو این کتاب تمام روابط مهم و حیاتی که یه مهندس باید بلد باشه هست.در حقیقت میشه گفت هندبوک مثل کیف ابزار یه تکنسین میمونه.همانطور که یه تکنسین هرجا میره لازمه کیف ابزارشو با خودش ببره یه مهندس هم باید هندبوکشو با خودش همیشه همراه داشته باشه.هندبوک یه مهندس بستگی به رشته اش داره مثلا هندبوک مهندس برق با هندبوک مهندس مکانیک فرق میکنه.این هندبوکهایی که اینجا می بینید میشه گفت از جدیدترین و کاملترین هندبوکهای مکانیکه روابط مهم درسهای مکانیک مثل ترمودینامیک انتقال حرارت مکانیک سیالات مقاومت مصالح ارتعاشات و...همه رو دارند.یه واژه نامه هم آخرشون هست که مفاهیم و اصطلاحات مهم مهندسی مکانیک رو تعریف کرده.خلاصه خیلی کاملند و میشه اونا رو به همدیگه هدیه هم بدید.یه هدیه علمی و ماندگار.حتی میشه برا کنکور ارشد هم از اونا استفاده کرد. هندبوک جامع مهندسی مکانیک هندبوک مهندسی مکانیک هندبوک ریاضی هندبوک فیزیک , حل المسائل فیزیک هالیدی حل المسائل ریاضیات توماس حل المسائل ریاضی مهندسی شیدفر به زبان فارسی حل المسائل ریاضیات مهندسی اروین کرویت سیگ حل المسائل ترمودینامیک ون وایلن به زبان اصلی حل المسائل ترمودینامیک ون وایلن به زبان فارسی حل المسائل ترمودینامیک سنجل۱ حل المسائل ترمودینامیک سنجل۲ حل المسائل مکانیک سیالات وایت حل المسائل مکانیک سیالات فاکس حل المسائل مکانیک سیالات استریتر به زبان فارسی حل المسائل انتقال حرارت اینکروپرا حل المسائل انتقال حرارت سنجل حل المسائل انتقال حرارت هولمن به زبان فارسی حل المسائل استاتیک مریام به زبان فارسی حل المسائل استاتیک جانسون به زبان اصلی حل المسائل استاتیک جانسون به زبان فارسی حل المسائل دینامیک مریام حل المسائل دینامیک ماشین مارتین به زبان فارسی حل المسائل ارتعاشات تامسون به زبان فارسی حل المسائل ارتعاشات رائو حل المسائل کنترل نایسه حل المسائل کنترل کااو حل المسائل کنترل اگاتا حل المسائل مقاومت مصالح پوپوف۱به زبان فارسی حل المسائل مقاومت مصالح پوپوف۲به زبان فارسی حل المسائل مقاومت مصالح جانسون حل المسائل مقاومت مصالح هیبلر حل المسائل مقاومت مصالح فیلپات حل المسائل طراحی اجزاء شیگلی زبان اصلی حل المسائل طراحی اجزاء شیگلی به زبان فارسی کتابهای فارسی فیزیک هالیدی ریاضیات عمومی لیتهلد معادلات دیفرانسیل فرخ زاده ریاضی مهندسی شیدفر ترمودینامیک هولمن استاتیک جانسون دینامیک مریام تئوری ارتعاشات نیکخواه بهرامی ارتعاشات ستو کنترل اوگاتا سیستمهای اندازه گیری موتور جت محاسبات تاسیسات ساختمان طباطبایی مکانیک محیطهای پیوسته توماس میس انتقال حرارت هدایت پیشرفته ازیشیک گزارش کار گزارش کار آزمایشگاه دروس سیالاتی(بصورت فایل word) گزارش کار آزمایشگاه دروس جامداتی(بصورت فایل word) جزوات متفرقه جزوات فارسی زیر در نوع خود از بهترینهاست. فیزیک۱ فیزیک۲ فیزیک۲(دانشگاه علم و صنعت) فیزیک عمومی شیمی عمومی(دانشگاه سمنان) علم مواد علم مواد (واحد تهران جنوب) ریاضی ۱و۲(دانشگاه صنعتی شریف) روشهای انتگرال گیری معادلات دیفرانسیل قسمت اول(واحد تهران جنوب) معادلات دیفرانسیل قسمت دوم(واحد تهران جنوب) معادلات دیفرانسیل(دانشگاه امیرکبیر) برنامه نویسی به زبان پاسکال برنامه نویسی به زبان فرترن برنامه نویسی به زبانC برنامه نویسی به زبان ویژوال بیسیک برنامه نویسی به زبان متلب محاسبات عددی(واحد مشهد) محاسبات عددی ریاضی مهندسی(دانشگاه سیرجان) ریاضی مهندسی(دانشگاه گیلان) ریاضی مهندسی استاتیک استاتیک(دانشگاه علم و صنعت) مقاومت مصالح(دانشگاه علم و صنعت) مقاومت مصالح مقاومت مصالح۱(دانشگاه تهران) مقاومت مصالح۲(دانشگاه تهران) طراحی اجزا۱(دانشگاه زنجان) طراحی اجزا۲ دینامیک(دانشگاه گیلان) دینامیک(واحد تهران جنوب) دینامیک(دانشگاه تهران) دینامیک ماشین(دانشگاه صنعتی امیرکبیر) دینامیک ماشین (واحد اهواز) ارتعاشات(دانشگاه صنعتی امیرکبیر) ارتعاشات(واحد تهران جنوب) کنترل(دانشگاه فردوسی) کنترل سیستمهای اندازه گیری(واحد جنوب) ترمودینامیک۱(دانشگاه صنعتی شریف) ترمودینامیک۲(دانشگاه صنعتی شریف) مکانیک سیالات۱(دانشگاه خواجه نصیر) مکانیک سیالات۲(دانشگاه علم و صنعت) انتقال حرارت۱(دانشگاه صنعتی شریف) انتقال حرارت۲(دانشگاه امیرکبیر) طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه (واحد ساری) حرارت مرکزی و تهویه مطبوع(واحد تهران جنوب) دینامیک گازها توربوماشین (واحد تهران جنوب) ,

تاریخ انتشار : 1394/02/26 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
بانک سوالات امتحانی

در این پست از وبلاگ کلیه سوالات امتحانی میان ترم و پایان ترم دروس اینجانب از سال ۱۳۸۷ تاکنون، قرار داده شده است. موجود نبودن فایل برخی نیمسالها بدلیل ارائه نشدن درس مربوطه توسط اینجانب در آن نیمسال بوده است. برای دانلود سوالات هر نیمسال روی آن نیمسال کلیک کرده و سپس دکمه دریافت فایل را فشار دهید. تمام فایلها بصورت PDF است.

 

 

ریاضی مهندسی

نیمسال اول ۸۷ واحد دزفول

نیمسال دوم ۸۷ واحد دزفول

تابستان ۸۸ واحد دزفول

نیمسال اول ۸۸ واحد دزفول

نیمسال اول ۸۸ واحد اهواز

نیمسال دوم ۸۸ واحد دزفول

نیمسال دوم ۸۸ واحد اهواز

نیمسال اول ۸۹ واحد دزفول

نیمسال دوم ۸۹ واحد دزفول

نیمسال دوم ۸۹ واحد اهواز

نیمسال اول ۹۰ واحد دزفول

نیمسال اول ۹۰ واحد اهواز

نیمسال دوم ۹۰ واحد دزفول

تابستان ۹۱ واحد دزفول

نیمسال اول ۹۱ واحد دزفول

نیمسال دوم ۹۱ واحد دزفول

نیمسال دوم ۹۱ واحد اهواز

نیمسال اول ۹۲ واحد دزفول

نیمسال اول ۹۲ واحد اهواز

 

 ترمودینامیک۱

نیمسال اول ۸۷ واحد دزفول

نیمسال دوم ۸۷ واحد دزفول

نیمسال اول ۸۸ واحد دزفول

نیمسال دوم ۸۸ واحد دزفول

نیمسال دوم ۸۸ واحد اهواز

تابستان ۸۹ واحد دزفول

نیمسال اول ۸۹ واحد دزفول

نیمسال اول ۸۹ واحد اهواز

نیمسال دوم ۸۹ واحد دزفول

نیمسال اول ۹۰ واحد دزفول

نیمسال دوم ۹۰ واحد دزفول

نیمسال اول ۹۱ واحد دزفول

نیمسال اول ۹۱ واحد اهواز

نیمسال دوم ۹۱ واحد دزفول

نیمسال اول ۹۲ واحد دزفول

نیمسال دوم ۹۲ واحد دزفول

 نیمسال اول ۹۳ واحد دزفول

نیمسال دوم ۹۳ واحد اهواز

نیمسال دوم ۹۳ واحد دزفول

 

ترمودینامیک۲

نیمسال اول ۸۷ واحد دزفول

نیمسال اول ۸۷ واحد اهواز

نیمسال دوم ۸۷ واحد اهواز

نیمسال اول ۸۸ واحد دزفول

نیمسال اول ۸۸ واحد اهواز

نیمسال دوم ۸۸ واحد دزفول

تابستان ۸۹ واحد دزفول

نیمسال اول ۸۹ واحد دزفول

نیمسال اول ۸۹ واحد اهواز

تابستان ۹۱ واحد دزفول

تابستان ۹۲ واحد دزفول

نیمسال دوم ۹۲ واحد اهواز

نیمسال دوم ۹۲ واحد دزفول

 تابستان ۹۳ واحد دزفول

نیمسال دوم ۹۳ واحد اهواز

 

 

مکانیک سیالات۱

نیمسال دوم ۸۷ واحد دزفول

نیمسال دوم ۸۷ واحد اهواز

نیمسال دوم ۸۸ واحد اهواز

تابستان ۸۹ واحد دزفول

نیمسال دوم ۹۳ واحد اهواز

 

 مکانیک سیالات۲

نیمسال اول ۸۷ واحد اهواز

نیمسال دوم ۸۷ واحد دزفول

تابستان ۸۸ واحد دزفول

نیمسال دوم ۸۸ واحد اهواز

نیمسال اول ۸۹ واحد دزفول

نیمسال اول ۹۰ واحد اهواز

نیمسال اول ۹۱ واحد اهواز

نیمسال دوم ۹۱ واحد اهواز

تابستان ۹۲ واحد دزفول

نیمسال اول ۹۲ واحد اهواز

 تابستان ۹۳ واحد دزفول

نیمسال اول ۹۳ واحد اهواز

 

انتقال حرارت۱

نیمسال اول ۸۷ واحد دزفول

نیمسال دوم ۸۷ واحد دزفول

تابستان ۸۸ واحد دزفول

تابستان ۸۸ واحد اهواز

نیمسال اول ۸۸ واحد دزفول

نیمسال اول ۸۹ واحد دزفول

نیمسال اول ۸۹ واحد اهواز

نیمسال دوم ۹۱ واحد اهواز

نیمسال اول ۹۲ واحد اهواز

نیمسال دوم ۹۲ واحد اهواز

نیمسال اول ۹۳ واحد اهواز

 

انتقال حرارت۲

نیمسال اول ۸۷ واحد اهواز

نیمسال دوم ۸۷ واحد دزفول

نیمسال دوم ۸۷ واحد اهواز

نیمسال اول ۸۸ واحد اهواز

نیمسال دوم ۸۸ واحد دزفول

نیمسال دوم ۸۸ واحد اهواز

نیمسال اول ۸۹ واحد دزفول

نیمسال اول ۸۹ واحد اهواز

 تابستان ۹۳ واحد دزفول

نیمسال اول ۹۳ واحد اهواز

 

دینامیک گازها

نیمسال دوم ۸۷ واحد اهواز

نیمسال اول ۸۸ واحد دزفول

نیمسال اول ۸۸ واحد اهواز

نیمسال دوم ۸۸ واحد دزفول

نیمسال دوم ۸۸ واحد اهواز

نیمسال اول ۸۹ واحد اهواز

نیمسال اول ۹۲ واحد اهواز

نیمسال دوم ۹۲ واحد دزفول

نیمسال اول ۹۳ واحد دزفول

 

سوخت و احتراق

نیمسال دوم ۸۸ واحد دزفول

نیمسال اول ۸۹ واحد دزفول

 

توربوماشین

نیمسال اول ۸۹ واحد اهواز

نیمسال دوم ۹۲ واحد اهواز

 

 

ریاضیات پیشرفته۱

نیمسال دوم ۹۱ واحد دزفول (میان ترم)

نیمسال دوم ۹۱ واحد دزفول (پایان ترم)

نیمسال اول ۹۲ واحد دزفول (میان ترم)

نیمسال اول ۹۲ واحد دزفول (پایان ترم)

نیمسال دوم ۹۲ واحد دزفول (میان ترم)

نیمسال دوم ۹۲ واحد دزفول (پایان ترم)

نیمسال اول ۹۳ واحد دزفول (میان ترم)

نیمسال اول ۹۳ واحد دزفول (پایان ترم)

نیمسال دوم ۹۳ واحد دزفول (میان ترم)

نیمسال دوم ۹۳ واحد دزفول (پایان ترم)

 

مکانیک سیالات پیشرفته

نیمسال دوم ۹۱ واحد دزفول (میان ترم)

نیمسال دوم ۹۱ واحد دزفول (پایان ترم)

 

 انتقال حرارت هدایت پیشرفته

نیمسال اول ۹۱ واحد دزفول (پایان ترم) 

نبمسال دوم ۹۲ واحد دزفول (میان ترم)

نیمسال دوم ۹۲ واحد دزفول (پایان ترم)

نیمسال اول ۹۳ واحد دزفول (میان ترم)

نیمسال اول ۹۳ واحد دزفول (پایان ترم)

نیمسال دوم ۹۳ واحد دزفول (میان ترم)  

نیمسال دوم ۹۳ واحد دزفول (پایان ترم)

 

           انتقال حرارت تشعشع پیشرفته

 نیمسال اول ۹۲ واحد دزفول

=========================

از وبلاگ آقای علیرضا باهری
:: مرتبط با: پروژه,جزوه و تحقیق مهندسی ,
:: برچسب‌ها: ریاضی مهندسی نیمسال اول ۸۷ واحد دزفول نیمسال دوم ۸۷ واحد دزفول تابستان ۸۸ واحد دزفول نیمسال اول ۸۸ واحد دزفول نیمسال اول ۸۸ واحد اهواز نیمسال دوم ۸۸ واحد دزفول نیمسال دوم ۸۸ واحد اهواز نیمسال اول ۸۹ واحد دزفول نیمسال دوم ۸۹ واحد دزفول نیمسال دوم ۸۹ واحد اهواز نیمسال اول ۹۰ واحد دزفول نیمسال اول ۹۰ واحد اهواز نیمسال دوم ۹۰ واحد دزفول تابستان ۹۱ واحد دزفول نیمسال اول ۹۱ واحد دزفول نیمسال دوم ۹۱ واحد دزفول نیمسال دوم ۹۱ واحد اهواز نیمسال اول ۹۲ واحد دزفول نیمسال اول ۹۲ واحد اهواز ترمودینامیک۱ نیمسال اول ۸۷ واحد دزفول نیمسال دوم ۸۷ واحد دزفول نیمسال اول ۸۸ واحد دزفول نیمسال دوم ۸۸ واحد دزفول نیمسال دوم ۸۸ واحد اهواز تابستان ۸۹ واحد دزفول نیمسال اول ۸۹ واحد دزفول نیمسال اول ۸۹ واحد اهواز نیمسال دوم ۸۹ واحد دزفول نیمسال اول ۹۰ واحد دزفول نیمسال دوم ۹۰ واحد دزفول نیمسال اول ۹۱ واحد دزفول نیمسال اول ۹۱ واحد اهواز نیمسال دوم ۹۱ واحد دزفول نیمسال اول ۹۲ واحد دزفول نیمسال دوم ۹۲ واحد دزفول نیمسال اول ۹۳ واحد دزفول نیمسال دوم ۹۳ واحد اهواز نیمسال دوم ۹۳ واحد دزفول ترمودینامیک۲ نیمسال اول ۸۷ واحد دزفول نیمسال اول ۸۷ واحد اهواز نیمسال دوم ۸۷ واحد اهواز نیمسال اول ۸۸ واحد دزفول نیمسال اول ۸۸ واحد اهواز نیمسال دوم ۸۸ واحد دزفول تابستان ۸۹ واحد دزفول نیمسال اول ۸۹ واحد دزفول نیمسال اول ۸۹ واحد اهواز تابستان ۹۱ واحد دزفول تابستان ۹۲ واحد دزفول نیمسال دوم ۹۲ واحد اهواز نیمسال دوم ۹۲ واحد دزفول تابستان ۹۳ واحد دزفول نیمسال دوم ۹۳ واحد اهواز مکانیک سیالات۱ نیمسال دوم ۸۷ واحد دزفول نیمسال دوم ۸۷ واحد اهواز نیمسال دوم ۸۸ واحد اهواز تابستان ۸۹ واحد دزفول نیمسال دوم ۹۳ واحد اهواز مکانیک سیالات۲ نیمسال اول ۸۷ واحد اهواز نیمسال دوم ۸۷ واحد دزفول تابستان ۸۸ واحد دزفول نیمسال دوم ۸۸ واحد اهواز نیمسال اول ۸۹ واحد دزفول نیمسال اول ۹۰ واحد اهواز نیمسال اول ۹۱ واحد اهواز نیمسال دوم ۹۱ واحد اهواز تابستان ۹۲ واحد دزفول نیمسال اول ۹۲ واحد اهواز تابستان ۹۳ واحد دزفول نیمسال اول ۹۳ واحد اهواز انتقال حرارت۱ نیمسال اول ۸۷ واحد دزفول نیمسال دوم ۸۷ واحد دزفول تابستان ۸۸ واحد دزفول تابستان ۸۸ واحد اهواز نیمسال اول ۸۸ واحد دزفول نیمسال اول ۸۹ واحد دزفول نیمسال اول ۸۹ واحد اهواز نیمسال دوم ۹۱ واحد اهواز نیمسال اول ۹۲ واحد اهواز نیمسال دوم ۹۲ واحد اهواز نیمسال اول ۹۳ واحد اهواز انتقال حرارت۲ نیمسال اول ۸۷ واحد اهواز نیمسال دوم ۸۷ واحد دزفول نیمسال دوم ۸۷ واحد اهواز نیمسال اول ۸۸ واحد اهواز نیمسال دوم ۸۸ واحد دزفول نیمسال دوم ۸۸ واحد اهواز نیمسال اول ۸۹ واحد دزفول نیمسال اول ۸۹ واحد اهواز تابستان ۹۳ واحد دزفول نیمسال اول ۹۳ واحد اهواز دینامیک گازها نیمسال دوم ۸۷ واحد اهواز نیمسال اول ۸۸ واحد دزفول نیمسال اول ۸۸ واحد اهواز نیمسال دوم ۸۸ واحد دزفول نیمسال دوم ۸۸ واحد اهواز نیمسال اول ۸۹ واحد اهواز نیمسال اول ۹۲ واحد اهواز نیمسال دوم ۹۲ واحد دزفول نیمسال اول ۹۳ واحد دزفول سوخت و احتراق نیمسال دوم ۸۸ واحد دزفول نیمسال اول ۸۹ واحد دزفول توربوماشین نیمسال اول ۸۹ واحد اهواز نیمسال دوم ۹۲ واحد اهواز ریاضیات پیشرفته۱ نیمسال دوم ۹۱ واحد دزفول (میان ترم) نیمسال دوم ۹۱ واحد دزفول (پایان ترم) نیمسال اول ۹۲ واحد دزفول (میان ترم) نیمسال اول ۹۲ واحد دزفول (پایان ترم) نیمسال دوم ۹۲ واحد دزفول (میان ترم) نیمسال دوم ۹۲ واحد دزفول (پایان ترم) نیمسال اول ۹۳ واحد دزفول (میان ترم) نیمسال اول ۹۳ واحد دزفول (پایان ترم) نیمسال دوم ۹۳ واحد دزفول (میان ترم) نیمسال دوم ۹۳ واحد دزفول (پایان ترم) مکانیک سیالات پیشرفته نیمسال دوم ۹۱ واحد دزفول (میان ترم) نیمسال دوم ۹۱ واحد دزفول (پایان ترم) انتقال حرارت هدایت پیشرفته نیمسال اول ۹۱ واحد دزفول (پایان ترم) نبمسال دوم ۹۲ واحد دزفول (میان ترم) نیمسال دوم ۹۲ واحد دزفول (پایان ترم) نیمسال اول ۹۳ واحد دزفول (میان ترم) نیمسال اول ۹۳ واحد دزفول (پایان ترم) نیمسال دوم ۹۳ واحد دزفول (میان ترم) نیمسال دوم ۹۳ واحد دزفول (پایان ترم) انتقال حرارت تشعشع پیشرفته نیمسال اول ۹۲ واحد دزفول ========================= از وبلاگ آقای علیرضا باهری ,

تاریخ انتشار : 1394/02/26 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

توربین‌های گاز برای تولید انرژی مکانیکی؛
----------------------------------------------

این نوع از توربین‌های گاز که شامل توربوکمپرسورها و توربوپمپ‌ها می‌شوند، توربین‌های گازی هستند که در آنها انرژی تولید شده توسط توربین، صرف به گردش درآوردن یک کمپرسور (جهت فشرده‌کردن یک مادهٔ گازی) یا پمپ (جهت بالابردن فشار یک مایع) می‌شود.

موتورهای جت؛

موتورهای جت، نوعی موتور هستند که از شتاب دادن و تخلیه سیال برای ایجاد پیش‌رانش بر پایه قانون سوم نیوتن استفاده می‌کنند. دو نوع از موتورهای جت یعنی توربوجت‌ها و توربوفن‌ها شامل توربین گاز بوده و در واقع یک نوع توربین گاز هستند.

توربوجت‌ها، نوعی توربین گاز هستند که در آنها همهٔ انرژی تولید شده در توربین صرف چرخاندن کمپرسور می‌شود و هوای داغ خروجی از توربین پس از عبور از یک نازل، سرعت گرفته و به صورت یک جت سیال با سرعت زیاد از انتهای آن خارج می‌شود.

توربوفن‌ها، نوع دیگری از موتور جت هستند که در آنها برعکس توربوجت‌ها، همهٔ هوای ورودی به موتور از کمپرسور، محفظهٔ احتراق و توربین عبور نمی‌کند، بلکه بیشتر هوا، پس از عبور از یک یا دو ردیف پره بزرگ که فن نامیده می‌شوند، از مجرای اطراف کمپرسور حرکت کرده و از یک نازل خارج می‌شوند. بخش کمی از هوا از کمپرسور عبور کرده، محترق شده و توربین را می‌چرخاند. انرژی تولیدشده توسط توربین صرف چرخاندن کمپرسور و فن می‌شود؛ بنابراین در این نوع موتور جت، پیش‌رانش هم در اثر جت سیال خروجی و هم در اثر چرخش فن ایجاد می‌شود. بازده حرارتی توبوفن‌ها در سرعت‌های پایین‌تر از سرعت حرکت صوت (ماخ کمتر از ۱)، که سرعت حرکت هواپیماهای مسافربری است، از توربوجت‌ها بیشتر است. بنابراین، پس از اختراع توربوفن، به تدریج در هواپیماهای مسافربری از آنها استفاده شد و امروزه موتور بیشتر هواپیماهای مسافربری، توربوفن است.

توربوشفت‌ها؛

اصول کار توربوشفت
توربوشفت، موتور بیشتر بالگردهای امروزی است که علاوه بر بالگردها در کشتی‌ها، تانک‌ها، هواناوها و برخی قایق‌ها هم کاربرد دارد. توربین گاز در توربوشفت‌ها مشابه توربوکمپرسورها و توربوپمپ‌ها، برای تولید انرژی مکانیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این تفاوت که در توربوشفت، انرژی مکانیکی تولیدشده صرف چرخاندن کمپرسور یا پمپ نمی‌شود. در این موتورها، انرژی خروجی از توربین، پس از کاهش سرعت دوران در جعبه‌دنده، باعث چرخاندن پروانه بالگرد، کشتی و یا هواناو می‌شود.

موتورهای توربوشفت به صورت دوشفته هستند. شفت نخست که شامل کمپرسور، محفظهٔ احتراق و توربین فشار بالا می‌شود، شفت کمپرسور یا شفت مولد گاز نامیده می‌شود. شفت دوم که شامل توربین فشار پایین است، توان مکانیکی را به جعبه‌دنده منتقل می‌کند تا پس از کاهش دور به مصرف برسد. این شفت، شفت توان نامیده می‌شود. همهٔ توان تولیدشده به وسیلهٔ توربین فشار بالا، صرف چرخاندن کمپرسور و ایجاد هوای فشرده می‌شود و از اینرو، این شفت، مولد گاز نامیده می‌شود. توان تولیدی توسط توربین فشار پایین، به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

توربوپراپ‌ها؛

توربوپراپ، نوعی موتور هوایی است که معمولاً در هواپیماهای کوچک و کم‌سرعت استفاده می‌شود. این نوع موتور، شبیه به توربوشفت بوده و در آن از گردش محور توربین برای گرداندن ملخ وایجاد پیش‌رانش استفاده می‌شود. توربوپراپ‌ها در سرعت‌های کم، کارایی بهتری نسبت به توربوفن‌ها و توربوجت‌ها دارند ولی در سرعت‌های بیشتر، راندمان آنها کاهش یافته و نویز آنها افزایش می‌یابد.
:: مرتبط با: پروژه,جزوه و تحقیق مهندسی ,
:: برچسب‌ها: این نوع از توربین‌های گاز که شامل توربوکمپرسورها و توربوپمپ‌ها می‌شوند , توربین‌های گازی هستند که در آنها انرژی تولید شده توسط توربین , صرف به گردش درآوردن یک کمپرسور (جهت فشرده‌کردن یک مادهٔ گازی) یا پمپ (جهت بالابردن فشار یک مایع) می‌شود. موتورهای جت؛ موتورهای جت , نوعی موتور هستند که از شتاب دادن و تخلیه سیال برای ایجاد پیش‌رانش بر پایه قانون سوم نیوتن استفاده می‌کنند. دو نوع از موتورهای جت یعنی توربوجت‌ها و توربوفن‌ها شامل توربین گاز بوده و در واقع یک نوع توربین گاز هستند. توربوجت‌ها , نوعی توربین گاز هستند که در آنها همهٔ انرژی تولید شده در توربین صرف چرخاندن کمپرسور می‌شود و هوای داغ خروجی از توربین پس از عبور از یک نازل , سرعت گرفته و به صورت یک جت سیال با سرعت زیاد از انتهای آن خارج می‌شود. توربوفن‌ها , نوع دیگری از موتور جت هستند که در آنها برعکس توربوجت‌ها ,

تاریخ انتشار : 1394/02/24 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

روبات داوینچی پوست حبه‌انگور را با ظرافت بخیه زد
____________________________________

روباتی که تحت برنامه‌ای با نام داوینچی طراحی شده بود موفق شد پوست شکافته شده یک حبه انگور را داخل یک بطری به‌راحتی بخیه زده و هیچ آسیبی به این میوه نرم نزند.
این روبات برای جراحی‌هایی كه فضای آن كمتر از 2سانتی‌متر است به‌كار گرفته خواهد شد.
:: مرتبط با:
:: برچسب‌ها: روبات داوینچی پوست حبه‌انگور را با ظرافت بخیه زد ____________________________________ روباتی که تحت برنامه‌ای با نام داوینچی طراحی شده بود موفق شد پوست شکافته شده یک حبه انگور را داخل یک بطری به‌راحتی بخیه زده و هیچ آسیبی به این میوه نرم نزند. این روبات برای جراحی‌هایی كه فضای آن كمتر از 2سانتی‌متر است به‌كار گرفته خواهد شد. , بخیه ظریف ,

تاریخ انتشار : 1394/02/23 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
تاریخ انتشار : 1394/02/22 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
محفظه حمل تسلیحات بمب افکن استراتژیک بی-1 لنسر
:: مرتبط با:
:: برچسب‌ها: محفظه حمل تسلیحات بمب افکن استراتژیک بی-1 لنسر ,

تاریخ انتشار : 1394/02/20 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
کنفرانس مهندسی مکانیک در دانشگاه پلی تکنیک تهران
زمان: ۲۲ تا ۲۴ اردیبهشت ماه نود چهار
همراه با نمایشگاه جانبی
اطلاعات بیشتر در : http://isme2015.ir/fa


:: مرتبط با: اخبار و موضوعات متفرقه مهندسی مکانیک ,
:: برچسب‌ها: کنفرانس مهندسی مکانیک در دانشگاه پلی تکنیک تهران زمان: ۲۲ تا ۲۴ اردیبهشت ماه نود چهار همراه با نمایشگاه جانبی اطلاعات بیشتر در : http://isme2015.ir/fa ,

تاریخ انتشار : 1394/02/19 | نظرات