تبلیغات
وبلاگ مهندسی مکانیک - مطالب اردیبهشت 1397
 

نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

پایان نامه مهندسی مکانیک گرایش سیالات و تبدیل انرژی

با عنوان:


مقـایسه فنی و اقتصادی نیروگاه های

خـورشیدی و بـادی در ایران
شماره پروژه :368

مقدمه

با توجه به نقش حیاتی انرژی الكتریسیته در ساختار زیربنایی صنعت و اقتصاد كشور، لزوم توجه به نیروگاههای برقی به عنوان منبع اصلی تولید انرژی الكتریسیته اهمیت بسیاری پیدا می كند. توان تولیدی این نیــروگاهها از طریق شبكه سراسری به شهرها و مراكز صنعتی، كشاورزی، تجاری و ... منتقل می شود تا چرخه اقتصاد كشور به حركت در آید. در واقع بدون وجود نیروگاهها، سخن گفتن از مقوله ای به نام صنعت برق بیهوده است.
امروزه با توجه به كم شدن روز افزون سوخت های فسیلی در سرتاسر دنیا، كشورهای توسعه یافته به سمت تولید برق از طریق انرژی های نو رو آورده اند و قدم های بسی مهم در این زمینه تا امروز برداشته اند. و در كشور ایران تولید برق توسط انرژی های نو (باد، خورشید و زمین گرمایی) در حال رشد و شكوفایی می باشد. از غنی ترین این انرژی ها، می توان انرژی خورشیدی و باد را نام برد كه در ایران نیروگاههای تولید برق با بهره گیری از این انرژی ها  در حـال آزمایش و بررسی می باشد تا ما هم در آینده نه چندان دور بتوانیم سهم مهمی از این انرژی ها در تولید برق داخلی كشور داشته باشیم .

این پروژه شامل چهار فصل می باشد كه در فصل اول ابتدا به توصیف انرژی خورشیدی و تاریخچه كاربرد آن پرداخته شده است و سپس به معرفی انواع نیروگاههای خورشیدی كه در حال حاضر در دنیا به بهره برداری و یا در حال آزمایش و بررسی می باشد پرداخته شده است كه در همین فصل همراه با معرفی انواع نیروگاهها، مشخصات فنی و اجرایی و راندمان این نیروگاهها به صورت مستقل از هم بررسی شده است.
در فصل دوم؛ ابتدا تاریخچه كاربرد انرژی باد توصیف شده است و سپس به معرفی انواع توربین های بادی كه از زمانهای قدیم برای تولید برق استفاده شده تا توربین های بادی عصر جدید از لحاظ فنی و اجرایی و راندمان پرداخته شده است.

در فصل سوم؛ نیروگاههای خورشیدی و بادی و سیكل تركیبی از لحــاظ اقتــصادی بررسی شده اند  و در نهایت این نیروگاهها از نظر اقتصادی باهم مقایسه گردیدند.

در فصل چهارم؛ موضوع بهره گیری ایران از این تكنولوژی ها  و یا انواع نیروگاههای خورشیدی و بادی در ایران از لحاظ نوع ، میزان قدرت و  راندمان نیروگاه و وابستگی تكنولوژی به خارج از كشور مورد بررسی قرار گرفته است.

در تمام فصل های پروژه حاضر سعی شده است تا به منظور درك بهتر و بالا بردن یادگیری مطالب و به تناسب موضوع، اطلاعات در دسترس نیروگاههای برق خورشیدی دنیا بیان گردد تا مطالعه كنندگان، علاوه بر آشنایی با مطالب تئوری، با مشخصات واقعی تجهیزات انواع نیروگاههای خورشیدی و بادی ایران و تاحدودی سایر نقاط دنیا نیز آشنایی پیدا كنند.


فهرست مطالب

فصل اول : بررسی فنی نیروگاه های خورشیدی   

1- 1- مقدمه   
1-2- تاریخچه   
1-3-  انرژی خورشیدی   
1-3-1- ثابت خورشیدی (ISC)   
1-3-2- زوایای خورشید   

1-4- بررسی فنی انواع نیروگاه های خورشیدی   
1-4-1- نیروگاه های حرارتی خورشیدی (Solar Thermal Power Plants)   

1-4-1-1- نیروگاه های حرارتی خورشیدی از نوع سهموی خطی   
1-4-1-1-1-  تصور سیستمی نیروگاه های از نوع سهموی خطی SEGS   
1-4-1-1-2- سیستم های تولید برق خورشیدی SEGS   
1-4-1-1-3- سیكل تولید بخار و تولید قدرت نیروگاه های SEGS   
1-4-1-1-4- تلفیق نیروگاه های سیكل تركیبی و خورشیدی   

1-4-1-2-  نیروگاه های حرارتی خورشیدی از نوع دریافت كننده مركزی   
1-4-1-2-1- تصور سیستمی نیروگاه های از نوع دریافت كننده مركزی   
1-4-1-2-2- سیكلهای تولید برق خورشیدی با دریافت كننده مركزی   
1-4-1-2-3- مزایا و معایب  نیروگاه های  حرارتی خورشیدی از نوع دریافت كننده مركزی   

1-4-1-3-  نیروگاه های حرارتی خورشیدی از نوع شلجمی بشقابی   
1-4-1-3-1- سیكلهای تولید برق خورشیدی با بشقاب شلجمی   
1-4-1-3-2- ماشینهای گرمائی برای تولید برق در بشقابهای شلجمی  منفرد   
1-4-1-3-3-  مزایا و معایب نیروگاه های حرارتی خورشیدی از نوع شلجمی بشقابی   

1-4-1-4-  اجزاء نیروگاه های حرارتی خورشیدی   

1-4-1-4-1-  متمركز كننده ها   
1-4-1-4-1-1-  روشهای مختلف تقسیم بندی متمركز كننده ها  
1-4-1-4-1-2-  انواع متمركز كننده ها   

1-4-1-4-2-  گیرنده های خورشیدی   
1-4-1-4-2-1-  گیرنده های برج مركزی   
1-4-1-4-2-2-  گیرنده های متمركز كننده سهموی   

1-4-1-4-3-  ذخیره كننده های انرژی حرارتی   
1-4-1-4-3-1- ذخیره انرژی توسط حرارت محسوس   
1-4-1-4-3-2- ذخیره انرژی توسط تغییر فاز (گرمای نهان)   

1-4-1-4-4- بویلر كمكی   
1-4-1-4-4-1- محفظه احتراق   
1-4-1-4-4-2- دیگ حرارت و تجهیزات جانبی آن   

1-4-1-4-5-  توربین و تجهیزات جانبی آن   
1-4-1-4-5-1- طبقه بندی توربین های بخار   
1-4-1-4-5-2-  اجزای مختلف توربین بخار   

1-4-1-4-6-  كندانسور   
1-4-1-4-6-1-  مقدمه   
1-4-1-4-6-2- اصول كار و وظایف كندانسور   
1-4-1-4-6-3- دستگاههای تخلیه هوا   
1-4-1-4-6-4- انواع كندانسور از نظر ساختمان قرار گرفتن آنها   
1-4-1-4-6-5- انواع كندانسور از نظر خنك سازی بخار   

1-4-1-4-7- سیستمهای آب گردشی خنك كننده كندانسور   
1-4-1-4-7-1- انواع سیستمهای خنك كن   

1-4-2-  برجهای نیرو (دودكش های خورشیدی) Power Tower   

1-4-2-1- برج نیرو با هوای گرم (برج هوای گرم خورشیدی)   
1-4-2-1-1- اصول كار برجهای هوای گرم خورشیدی   
1-4-2-1-2- اجزاء یك نیروگاه خورشیدی با برج هوای گرم   
1-4-2-1-3- روش های عملكرد بر روابط حاكم بر نیروگاه های مجهز به برج با هوای گرم:   
1-4-2-1-4- جزئیات فنی طرح برج نیرو با هوای گرم اسپانیا
1-4-2-2- برج نیرو با هوای سرد   

1-4-3- نیروگاه های فتوؤلتائیك Photovoltaic Power Station   
1-4-3-1- سلولهای فتوؤلتائیك (سلولهای خورشیدی  ــ Solar Cells)   
1-4-3-2- مدول ها (Modules)   
1-4-3-3- آرایه ها  (Arrays)   
1-4-3-4- بخش كنترل یا تولید توان مطلوب   
1-4-3-5- ذخیره سازی انرژی الكتریكی در باطریها   
1-4-3-6- مصرف كننده یا بار الكتریكی   
1-4-3-7- مزایا و معایب نیروگاه های فتوؤلتائیك   


فصل دوم : بررسی فنی نیروگاه های بادی   
2-1- مقدمه   
2-2- كلیات و تاریخچه نیروگاه های بادی   
2-2-1- تاریخچه توربین بادی   
2-2-2- تقسیم بندی توربین بادی   
2-2-3- توربین بادی چگونه كار می كند   
2-2-4- انتخاب توربین بادی   
2-2-5- شكل های مختلف توربین های بادی   
2-2-6- بازده نسبی   
3-2-7- قرار دادن توربین در جهت باد   
2-2-8- ساختمان پره های توربین بادی   
3-2-9- تنظیم دور توربین های بادی با محور افقی   
2-2-10- تنظیم دور توربین های بادی با محور قائم   
2-2-11- كشورها و فناوری توربین بادی   
3-2-12- منحنی P-V توربین های بادی   
2-2-13-  تولید برق  نیروگاههای بادی   
2-2-14-  برج نگاهدارنده توربین های بادی   
2-2-14-1- تغییرات سرعت باد نسبت به ارتفاع   
2-3- تجهیزات فنی نیروگاه های بادی   
2-3-1- پره های توربین بادی   
2-3-1-1- ساختمان پره   
2-3-2- توپی  (Hub)   
2-3-3- كوپلینگ   
2-3-4- جعبه دنده   
2-3-5- ژنراتور   
2-3-5-1-  سیستم های مستقل DC   
2-3-5-2-  سیستمهای مستقل از شبكه HZ50   
2-3-5-3- سیستم های متصل به شبكه اصلی با سرعت ثابت   
2-3-5-4-  سیستمهای متصل به شبكه اصلی با سرعت متغیر   
2-3-6- سیستم ترمز   
2-3-6-1- ترمز آئرودینامیكی   
2-3-6-2-  ترمزهای محور اصلی   
2-3-6-3- ترمز سیستم گرداننده نیروگاه ( اتاقك بالای برج) در جهت باد   
2-3-7- سیستم هیدرولیك   
2-3- 8- سیستم جهت یابی   
2-3-9- سیستم گرداننده نیروگاه بادی   
2-3-10- سیستم كنترل   
2-3-11- شاسی اتاقك   
2-3-12- برج نگهدارنده   

فصل سوم : مقایسه اقتصادی نیروگاه های خورشیدی و بادی به همراه یك نیروگاه با سوخت فسیلی (نیروگاه سیكل تركیبی)   
3-1- مقدمه   
3-2- نیروگاه خورشیدی   
3-2-1- بررسی اقتصادی یك نیروگاه خورشیدی نمونه
3-3- نیروگاه بادی   
3-4- نیروگاه سیكل تركیبی   
3-5- نتیجه مقایسه اقتصادی نیروگاههای مورد بحث   

فصل چهارم : مقایسه جغرافیایی و وضعیت بهره برداری نیروگاه های خورشیدی و بادی در ایران   
4-1- مقدمه   
4-2- بررسی جغرافیایی نیروگاه خورشیدی در ایران   
4-2-1- كلكتور نمونه آزمایشی از نوع سهموی خطی در مهر شهر كرج   
4-2-2- ساخت نیروگاه آزمایشی به ظرفیت 250 كیلووات از نوع سهموی خطی در شیراز  
4-2-3- راه اندازی نیروگاه خورشیدی از نوع دریافت كننده مركزی:   
4-2-4- نیروگاههای فتوؤلتائیك ساخته شده در ایران   
4-2-4-1 - نیروگاه فتوؤتائیك دامنه جنوبی البرز   
4-2-4-2 - نیروگاه فتوؤلتائیك پاسگاه مرزی گزیك  
4-2-4-3 ـ نیروگاه 5 كیلو وات فتوؤلتائیك نصب شده روی ساختمان معاونت امور انرژی   
4-3- بررسی جغرافیایی نیروگاه بادی در ایران   
4-3-1- پروژه مزرعه بادی منجیل   
4-3-2- پروژه نیروگاه بادی KW 600 منطقه بابائیان منجیل   
4-3-3- پروژه KW 10 تبریز   
منابع

نمونه صفحات پروژهتعداد صفحات  : 330 صفحه

فرمت:Doc-word 2003

قیمت : 40000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com

:: مرتبط با: فروشگاه ,
:: برچسب‌ها: ثابت خورشیدی (ISC)بررسی فنی انواع نیروگاه های خورشیدی نیروگاه های حرارتی خورشیدی (Solar Thermal Power Plants) نیروگاه های حرارتی خورشیدی از نوع سهموی خطیتصور سیستمی نیروگاه های از نوع سهموی خطی SEGS سیكلهای تولید برق خورشیدی با بشقاب شلجمیمزایا و معایب نیروگاه های حرارتی خورشیدی از نوع شلجمی بشقابیروشهای مختلف تقسیم بندی متمركز كننده ها ذخیره انرژی توسط تغییر فاز (گرمای نهان) دستگاههای تخلیه هوا برجهای نیرو (دودكش های خورشیدی) Power Tower جزئیات فنی طرح برج نیرو با هوای گرم اسپانیا نیروگاه های فتوؤلتائیك Photovoltaic Power Station آرایه ها (Arrays) ذخیره سازی انرژی الكتریكی در باطریها بررسی فنی نیروگاه های بادی شكل های مختلف توربین های بادی تولید برق نیروگاههای بادی توپی (Hub) كوپلینگ جعبه دنده ژنراتور , ترمز سیستم گرداننده نیروگاه ( اتاقك بالای برج) در جهت باد سیستم هیدرولیك مقایسه اقتصادی نیروگاه های خورشیدی و بادی به همراه یك نیروگاه با سوخت فسیلی (نیروگاه سیكل تركیبی) نیروگاه سیكل تركیبی مقایسه جغرافیایی و وضعیت بهره برداری نیروگاه های خورشیدی و بادی در ایران بررسی جغرافیایی نیروگاه خورشیدی در ایران كلكتور نمونه آزمایشی از نوع سهموی خطی در مهر شهر كرج ساخت نیروگاه آزمایشی به ظرفیت 250 كیلووات از نوع سهموی خطی در شیراز راه اندازی نیروگاه خورشیدی از نوع دریافت كننده مركزی بررسی جغرافیایی نیروگاه بادی در ایرانپروژه مزرعه بادی منجیل پروژه نیروگاه بادی KW 600 منطقه بابائیان منجیل پروژه KW 10 تبریز , دانلود پایان نامه مهندسی مکانیک , تبدیل انرژی دانلود سمینار انرژی , مقـایسه فنی و اقتصادی نیروگاه های خـورشیدی و بـادی در ایران ,

تاریخ انتشار : 1397/02/23 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
پایان نامه مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

با عنوان:

 قالب های فورج و آشنایی با نرم افزار MSC SUPER FORGE شماره پروژه : 282

چکیده

موضوع پروژه حاضر قالب های فورج، وهدف ازانتخاب پروژه حاضراین است كه صنعت فورج در بین تمام فرایند های تولید دارای جایگاه ویژه ای است زیرا كمك می كندتا قطعات با خواص مكانیكی عالی با كمترین اتلاف ماده تولید شود.بدلیل اینكه هزینه های روز افزون ماده،انرژی وبویژه نیروی انسانی بالاست و روش فورج براساس تجربه وخطا می باشد ما در این پروژه سعی كرده ایم با استفاده از روش های محاسباتی و كامپیوتری CAD-CAM F وبویژه شبیه سازی كامپیوتری مبتنی بر تحلیل اجزای محدوداصول طراحی قالب های فورج رابیان كنیم.وباتوجه به اینكه ماده بطور مومسان تغیر شكل می یابد تا شكل محصل مورد نظر را ایجاد كند جریان فلز توسط عواملی مانند:هندسه ابزار شرایط اصطكاكی ومشخصه ماده خام و شرایط حرارتی موجود درناحیه تغییر شكل.جزئیات جریان فلز ،كیفیت وخواص محصول شكل یافته ونیرو وانرژی مورد نیاز فرایند را تحت تاثیر قرار می دهد. مكانیك تغییر شكل، یعنی جریان فلز ،كرنش ها،نرخ كرنش هاوتنش ها را می توان باكمك یكی از روش های تقریبی تحلیلی مورد بررسی قرار داد.كه در این پروژه سعی شده است مكانیك تغییر شكل را به كمك نرم افزارMSC SUPER FORGE نشان دهیم. روش تحقیق برای این پایان نامه بیشتر بر حسب اطلاعات تجربی در مورد این قالب ها و همچنین مراجعه به منابع مختلف در رابطه با این موضوع از  جمله کتابها، اینترنت،مجلات ساخت وتولید و ... صورت گرفته است. نتایج بدست آمده از این تحقیق این است که علاوه بر اینکه با قالب های فورج و طرز کار این قالب ها آشنا می شویم نیز نکات مهمی که در حین کار کردن با این قالب ها و چگونگی طراحی آن ها و اینکه برای طراحی یک قالب باید ابتدا از کجا شروع کرد آشنایی پیدا می کنیم و مطالب طوری آورده شده که حتی کسانی که با صنعت فورج آشنایی زیادی ندارند با مطالعه این تحقیق بتوانند نیاز های خودشان را برطرف کنند و با این روش به طور کامل آشنا شوند.1-1    مقدمه   
1-2    سیلان وتغییر شكل در فرایند فرج   
1-3    هدف از فرجینگ   
1-3-1 تغییر شكل های ناخالصی های داخل قطعه   
1-3-2 جدایش   
1-3-3 مك و حفره های ریز   


فصل دوم : انواع روش های فورجینگ

2-1 مقدمه   
2-2انواع فورج نسبت دمای ان   
2-2-1فورج داغ   
2-2-2فورج گرم   
2-2-3فورج سرد   
2-2-4فورج همدما یا ایزوترمال   
2-3انواع فورج از جهت فرم وشكل قالب   
2-3-1 فورج با قالب باز   
2-3-2فورج با قالب بسته   


فصل سوم : قالب های فورج وعملیات اهنگری

3- 1مقدمه   
3- 2 اهنگری در قالب های باز   
3- 3 اهنگری در قالب بسته   
3-3-1دسته بندی اهنگری در قالب بسته   

فصل چهارم :  اصول طراحی قالب های فورج

4-1 مقدمه   
4-2 متغیر های فرایند اهنگری   
4-3 مواد اهنگری   

4-4  اصطكاك وروانكاری   
4-5  طراحی قالب های فورج   
4- 6 عوامل موثر درطراحی قالب های اهنگری   
4-6-1 ترتیبات ترمودیینامیكی عملیات اهنگری   
4-6-2 پیچیدگی شكل قطعه وقالب   
4-6-3 طراحی پیش فرم   
4-6-4 سطح جدایش   
4-6-5 فرورفتگی حفره قالب   
4-6- 6 طراحی منطقه تجمع سر ریز قالب   
4-6-7پیش بینی تنش ها وبار های اهنگری   
4-7 محاسبه وطراحی ابعاد بیرونی قالب اهنگری   
4- 8 قالب دور بری اهنگری   

فصل پنجم: چكش ها و پرس های اهنگری

5-1 مقدمه   
5-2 چكش ها   
5-3 پرس های مكانیكی   
5-4 پرس های هیدرولیكی   
5-5 پرس های پیچی   

فصل ششم: محاسبات طراحی یك قطعه دیسكی
 
فصل هفتم: اشنایی با نرم افزار MSC.SUPER FORGE

7- 1مقدمه   
7-2 نمای ظاهری نرم افزار   
7-3 مراحل اصلی تعریف فرایند اهنگری   
7-4 ایجاد یك پروژه جدید   
7-5 وارد نمودن مدل هایی برای قالب و قطعه كار   
7-6 موقعیت دهی صحیح قطعه كار وقالب ها نسبت به یكدیگر   
7-7 تعیین جنس قطعه كار   
7-8 انتخاب نوع پرس   
7-9 تعین نوع اصطكاك در فرایند   
7-10 تعیین انتقال حرارت برای فرایند   
7-11 تنظیمات مربوط به شبیه سازی   
7-12مشاهده نتایج   
7-13 مشاهده انالیز فرایند   

منابع

نمونه صفحات پروژه


تعداد صفحات  : 125 صفحه

فرمت:Doc-word 2003

قیمت : 35000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com

:: مرتبط با: فروشگاه ,
:: برچسب‌ها: ترتیبات ترمودیینامیكی عملیات اهنگری طراحی پیش فرم سطح جدایش چكش ها و پرس های اهنگریپرس های مكانیك پرس های هیدرولیكی پرس های پیچی محاسبات طراحی یك قطعه دیسكی اشنایی با نرم افزار MSC.SUPER FORGEایجاد یك پروژه جدید مشاهده انالیز فرایند , مك و حفره های ریز انواع روش های فورجینگفورج گرم قالب های فورج وعملیات اهنگری: اصول طراحی قالب های فورجمتغیر های فرایند اهنگریاصطكاك وروانكاریطراحی قالب های فورج , نرم افزار سوپرفورج ,

تاریخ انتشار : 1397/02/22 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

پایان نامه مهندسی مکانیک تکنولوژی ساخت و تولید

با عنوان :

ساخت قطعات صنعتی به روش ریخته گری دایکست

(تشریح – طراحی – عیب یابی)شماره پروژه : 230
 
مقدمه :
ریخته گری تحت فشار (دایکست ) عبارت است از یک روش ریخته گری که در آن فلز مایع تحت تاثیر یک فشار نسبتا بالا به داخل قالب های دائمی چند تکه پرس می شود. بنابراین عمل پر کردن قالب همانند ریخته گری ماسه ای و یا قالب ریژه تحت تاثیر نیروی وزن نیست ، بلکه عمدتا بر اساس تبدیل انرژی فشاری که به فلز ریختگی مایع اعمال می شود به انرژی جنبشی صورت می پذیرید. به این ترتیب هنگام عمل ریختن ، جریان های سیالی با سرعت بالا به وجود می آیند تا اینکه بالاخره در انتهاب پر کردن قالب انرژی جنبشب مواد متحرک به انرژی فشاری و حرارتی تبدیل می شود.

ریخته گری تحت فشار از درون ریخته گری با قالب فلزی ریژه  توسعه پیدا کرده است. وجه مشترک هر دو روش استفاده از قالب های فلزی دائمی است. اما ریخته گری با قالب های فلزی ریژه محدودیت هایی دارد. زیرا پر کردن قالب فقط تحت تاثیر نیروی ثقل صورت می گیرد و از این جهت دسترسی به سرعت های بالا برای جریان سیال امکان پذیر نیست. بر این اساس قطعات ریخته گری جدا نازک با دقت اندازه بالا و همچنین گوشه ها و لبه های تیز فقط تحت شرایطی با این روش قابل تولید هستند. در حال که در دایکست قطعات با اشکال پیچیده تری را می توان تولید نمود

مقدمه
فرآیند های دایکست
محدودیت های تولید از طریق دایکست
فصل اول : ماشین های دایکست
انواع ماشین های دایکست
انواع ماشین های دایکست
ماشین های دایکست با سیستم تزریق محفظه گرم
ماشین های دایکست با سیستم تزریق محفظه سرد افقی
ماشین های دایکست با سیستم تزریق محفظه سرد عمودی
ماشین های دایکست با سیستم خلا یا مکش
سیستم تزریق / فشار
تشدید کننده
سیستم های بست دو کفه قالب
سیستم قفل الب
تنظیم مقدار باز شدن قالب
سیستم پران
انتخاب دستگاه
وسایل و متعلقات جانبی دستگاه های دایکست
خارج کردن و انتقال قطعات
پلیسه گیری داخل قالب
سیستم روغن کاری اتوماتیک
سیستم ایمنی تخلیه قالب

فصل دوم : کوره های دایکست
کوره های ذوب و نگه داری آلیاژ های روی
مشخصات کوره های بوته ای
مشخصات کوره های لوله شناور
مشخصات کوره های القایی
کوره های ذوب و نگه داری آلیاژ های آلمونیوم
کوره های بوته ای
کوره های انعکاسی
کوره های ذوب و نگه داری آلیاژهای منیزیم
کوره های ذوب و نگه داری آلیاژ های مس
کنترل کیفیت مذاب
انتقال فلز مذاب و تغذیه قالب
انتقال از کوره ذوب به کوره نگه داری مذاب
انتقال از کوره نگه دارند مذاب به محفظه تزریق

فصل سوم : مواد ریخته گری دایکست
آلیاژهای روی
آلیاژهای آلومنیوم
آلیاژهای منیزیم
آلیاژهای ریخته گری دایکست – مس
آلیاژهای ریخته گری دایکست – روی
آلیاژهای دایکست سرب – قلع

فصل چهارم : قطعه میانی و کاربرد آن

فصل پنجم : اصول فنی فرآیند دایکست
پر کردن قالب و تشکیل فشار ریختگی
بسته نگه داشتن قالب

فصل ششم : طراحی قالب های دایکست
انواع مختلف قالب
قالب های تک حفره ای
قالب های چند حفره ای
قالب های ترکیبی
قالب با یک کفشک و حفره های قابل تعویض
جنس قالب های دایکست
ساختمان قالب های دایکست
کفشک ها و سطح جدایش قالب
هدایت کردن قالب
بستن و تعویض سریع قالب
مغزی ها و ماهیچه های ثابت
ماهیچه های متحرک
بیرون اندازی قطعه
سیستم تغذیه
سیستم راهگاه – کانال تغذیه – گلویی تزریق
محاسبات مربوط به گلویی تزریق و تعیین داده های تنظیم ماشین
انقباض و شیب دیواره قالب
انقباض مواد
شیب دیواره ها
درجه حرارت قالب
درجه حرارت قالب برای آلیاژهای روی
درجه حرارت قالب برای آلیاژهای آلومنیوم
درجه حرارت قالب برای آلیاژهای منیزیم
اجزا آماده استاندارد قالب
اجزا ریختگی قالب
پرس های مونتاژ و پرسهای تزریقی آزمایشی

فصل هفتم : مراحل طراحی قالب
نقشه قطعه
طراحی کفشک
محاسبات شیب
محاسبات انقباض مواد
انطباق مربوط به سوراخ های قالب و پین های استیل
تحلیل مقاومت مصالحی قالب
بررسی تنش برشی پیچ
محاسبه مقدار نیروی لازم گیره
محاسبات راه گاه و گلویی تزریق

فصل هشتم : عیوب موجود در ریخته گری دایکست
مقدمه
تخلخل
تاول ها
حفره انقباضی
رفع عیوب
مسیرهای سیلان
پیوستگی ریخته گری
ترک های سوختگی
مارک های پران

فصل نهم : تعمیر و نگه داری قالب
منابع و ماخذتعداد صفحات  : 310 صفحه

فرمت:Doc-word 2003

قیمت : 40000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com
:: مرتبط با: فروشگاه ,
:: برچسب‌ها: مقدمه فرآیند های دایکست محدودیت های تولید از طریق دایکست فصل اول : ماشین های دایکست انواع ماشین های دایکست انواع ماشین های دایکست ماشین های دایکست با سیستم تزریق محفظه گرم ماشین های دایکست با سیستم تزریق محفظه سرد افقی ماشین های دایکست با سیستم تزریق محفظه سرد عمودی ماشین های دایکست با سیستم خلا یا مکش سیستم تزریق / فشار تشدید کننده سیستم های بست دو کفه قالب سیستم قفل الب تنظیم مقدار باز شدن قالب سیستم پران انتخاب دستگاه وسایل و متعلقات جانبی دستگاه های دایکست خارج کردن و انتقال قطعات پلیسه گیری داخل قالب سیستم روغن کاری اتوماتیک سیستم ایمنی تخلیه قالب فصل دوم : کوره های دایکست کوره های ذوب و نگه داری آلیاژ های روی مشخصات کوره های بوته ای مشخصات کوره های لوله شناور مشخصات کوره های القایی کوره های ذوب و نگه داری آلیاژ های آلمونیوم کوره های بوته ای کوره های انعکاسی کوره های ذوب و نگه داری آلیاژهای منیزیم کوره های ذوب و نگه داری آلیاژ های مس کنترل کیفیت مذاب انتقال فلز مذاب و تغذیه قالب انتقال از کوره ذوب به کوره نگه داری مذاب انتقال از کوره نگه دارند مذاب به محفظه تزریق فصل سوم : مواد ریخته گری دایکست آلیاژهای روی آلیاژهای آلومنیوم آلیاژهای منیزیم آلیاژهای ریخته گری دایکست – مس آلیاژهای ریخته گری دایکست – روی آلیاژهای دایکست سرب – قلع فصل چهارم : قطعه میانی و کاربرد آن فصل پنجم : اصول فنی فرآیند دایکست پر کردن قالب و تشکیل فشار ریختگی بسته نگه داشتن قالب فصل ششم : طراحی قالب های دایکست انواع مختلف قالب قالب های تک حفره ای قالب های چند حفره ای قالب های ترکیبی قالب با یک کفشک و حفره های قابل تعویض جنس قالب های دایکست ساختمان قالب های دایکست کفشک ها و سطح جدایش قالب هدایت کردن قالب بستن و تعویض سریع قالب مغزی ها و ماهیچه های ثابت ماهیچه های متحرک بیرون اندازی قطعه سیستم تغذیه سیستم راهگاه – کانال تغذیه – گلویی تزریق محاسبات مربوط به گلویی تزریق و تعیین داده های تنظیم ماشین انقباض و شیب دیواره قالب انقباض مواد شیب دیواره ها درجه حرارت قالب درجه حرارت قالب برای آلیاژهای روی درجه حرارت قالب برای آلیاژهای آلومنیوم درجه حرارت قالب برای آلیاژهای منیزیم اجزا آماده استاندارد قالب اجزا ریختگی قالب پرس های مونتاژ و پرسهای تزریقی آزمایشی فصل هفتم : مراحل طراحی قالب نقشه قطعه طراحی کفشک محاسبات شیب محاسبات انقباض مواد انطباق مربوط به سوراخ های قالب و پین های استیل تحلیل مقاومت مصالحی قالب بررسی تنش برشی پیچ محاسبه مقدار نیروی لازم گیره محاسبات راه گاه و گلویی تزریق فصل هشتم : عیوب موجود در ریخته گری دایکست مقدمه تخلخل تاول ها حفره انقباضی رفع عیوب مسیرهای سیلان پیوستگی ریخته گری ترک های سوختگی مارک های پران فصل نهم : تعمیر و نگه داری قالب منابع و ماخذ , پایان نامه مهندسی مکانیک تکنولوژی ساخت و تولید با عنوان : ساخت قطعات صنعتی به روش ریخته گری دایکست (تشریح – طراحی – عیب یابی) ,

تاریخ انتشار : 1397/02/22 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

پایان نامه مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

با عنوان :

بررسی پارامتر های موثر ماشینکاری در

کیفیت سطح قطعات صنعتیشماره پروژه : 280

مقدمه

صافی سطح یكی از مهمترین پارامترهای ماشینكاری است كه نقش بسزایی در كیفیت محصولات مهندسی ایفا میكند. یك سطح با كیفیت خوب، باعث بهبود مقاومت خستگی، خوردگی و مقاومت به سایش قطعه كار میشود. از طرفی افزایش سرعت ماشینكاری و كاهش زمان ماشینكاری از دیگر مطلوبیت های سازندگان می باشد كه به منظور كاهش هزینه اقتصادی و افزایش نرخ تولید به دنبال آن می باشند. با توجه به اهمیت این دو موضوع، داشتن سطحی خوب با هزینه كم مستلزم شناخت صحیحی از پارامترهای ماشینكاری می باشد. در این پروژه به بررسی تاثیر پارامتر های مختلف ماشینکاری روی کیفیت سطح قطعات صنعتی می پردازیم.

فهرست

فصل اول

کیفیت سطح و طریقه اندازه گیری آن

مقدمه

عمر خستگی

خواص یاتاقانی

فرسایش

معنی بافت سطح

روشهای اندازه گیری پرداخت سطح

دستگاه های میل سوزنی

سطح سنج تاملینسون (Tomlinson)

سطح سنج تیلور- هابسون (the Taylor – Hobson taly surf)

تحلیل نمودار خراشیدگی

ارتفاع قله تا دره (پیک تا پیک-م)

ریشه میانگین مربع ها یا مقدار( R.M.S )

روش میانگین خط مرکزی (C.L.A)

میکروسکوپ تداخلی

کپی برداری از سطح

 

فصل دوم

بررسی پارامتر های موثر در راندمان برش و کیفیت سطح

مقدمه

اثر سرعت برشی روی انرژی مخصوص تراش

اثر سرعت برشی بر روی عمر قلم

اثر سرعت برشی روی ناهمواری های سطح ماشین کاری شده

اثر نرخ پیشروی بر روی انرژی مخصوص تراش

اثر عمق برش بروی انرژی مخصوص تراش

اثر عمق برش بر روی عمر قلم

اثر عمق برش بر روی کیفیت سطح ماشین کاری شده

اثر جنس قطعه کار بروی انرژی مخصوص تراش و عمر قلم

اثر جنس قطعه کار بر روی کیفیت سطح ماشین کاری شده

 متغیر های جنس قطعه کار

سختی

استحکام کششی

ترکیب شیمیایی

روش تولید

اثر جنس قلم بر روی انرژی مخصوص تراش

اثر جنس قلم بر روی عمر آن

اثر جنس قلم روی کیفیت سطح ماشین کاری شده

اثر زاویه براده بر روی انرژی مخصوص تراش

اثر  زاویه براده روی عمر قلم

اثر زاویه براده روی کیفیت سطح ماشین کاری شده

اثر زاویه آزاد روش عمر قلم

اثر زاویه اصلی x بر روی انرژی مخصوص تراش

اثر زاویه تنظیم اصلی (x) بر روی عمر قلم

اثر زاویه تنظیم روی کیفیت سطح ماشین کاری شده

اثر زاویه تمایل ( λ ) بر روی انرژی مخصوص تراش

اثر تمایل (λ) بر روی عمر قلم

اثر شعاع نوک قلم بر روی انرژی مخصوص تراش

اثر شعاع نوک قلم روی عمر آن

اثر شعاع نوک قلم بر روی کیفیت سطح ماشین کاری شده

اثر روانکار بر روی انرژی مخصوص تراش

اثر روانکار بر روی عمر قلم

اثر روانکار بر روی کیفیت سطح ماشینکاری شده

 

فصل سوم

بررسی مقالات پارامتر های ماشینکاری بر روی کیفیت سطح قطعات

مقاله اول

بررسی و پیشبینی زبری سطح در تراشکاری سخت و ارائه روش بدست آوردن آن با رابطه ریاضی

مقاله دوم

بهینه سازی همزمان پارامترهای ماشینکاری و هندسه ابزار در عملیات تراشکاری فولاد  AISI 1045

مقاله سوم

تاثیر هندسه ابزار روی صافی سطح در ماشینکاری فولاد ابزار AISI D2

منابعتعداد صفحات  : 110 صفحه

فرمت:Doc-word 2003

قیمت : 30000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com

:: مرتبط با: فروشگاه ,
:: برچسب‌ها: کیفیت سطح و طریقه اندازه گیری آن مقدمه عمر خستگی خواص یاتاقانی فرسایش معنی بافت سطح روشهای اندازه گیری پرداخت سطح دستگاه های میل سوزنی سطح سنج تاملینسون (Tomlinson) سطح سنج تیلور- هابسون (the Taylor – Hobson taly surf) تحلیل نمودار خراشیدگی ارتفاع قله تا دره (پیک تا پیک-م) ریشه میانگین مربع ها یا مقدار( R.M.S ) روش میانگین خط مرکزی (C.L.A) میکروسکوپ تداخلی کپی برداری از سطح فصل دوم بررسی پارامتر های موثر در راندمان برش و کیفیت سطح مقدمه اثر سرعت برشی روی انرژی مخصوص تراش اثر سرعت برشی بر روی عمر قلم اثر سرعت برشی روی ناهمواری های سطح ماشین کاری شده اثر نرخ پیشروی بر روی انرژی مخصوص تراش اثر عمق برش بروی انرژی مخصوص تراش اثر عمق برش بر روی عمر قلم اثر عمق برش بر روی کیفیت سطح ماشین کاری شده اثر جنس قطعه کار بروی انرژی مخصوص تراش و عمر قلم اثر جنس قطعه کار بر روی کیفیت سطح ماشین کاری شده متغیر های جنس قطعه کار سختی استحکام کششی ترکیب شیمیایی روش تولید اثر جنس قلم بر روی انرژی مخصوص تراش اثر جنس قلم بر روی عمر آن اثر جنس قلم روی کیفیت سطح ماشین کاری شده اثر زاویه براده بر روی انرژی مخصوص تراش اثر زاویه براده روی عمر قلم اثر زاویه براده روی کیفیت سطح ماشین کاری شده اثر زاویه آزاد روش عمر قلم اثر زاویه اصلی x بر روی انرژی مخصوص تراش اثر زاویه تنظیم اصلی (x) بر روی عمر قلم اثر زاویه تنظیم روی کیفیت سطح ماشین کاری شده اثر زاویه تمایل ( λ ) بر روی انرژی مخصوص تراش اثر تمایل (λ) بر روی عمر قلم اثر شعاع نوک قلم بر روی انرژی مخصوص تراش اثر شعاع نوک قلم روی عمر آن اثر شعاع نوک قلم بر روی کیفیت سطح ماشین کاری شده اثر روانکار بر روی انرژی مخصوص تراش اثر روانکار بر روی عمر قلم اثر روانکار بر روی کیفیت سطح ماشینکاری شده فصل سوم بررسی مقالات پارامتر های ماشینکاری بر روی کیفیت سطح قطعات مقاله اول بررسی و پیشبینی زبری سطح در تراشکاری سخت و ارائه روش بدست آوردن آن با رابطه ریاضی مقاله دوم بهینه سازی همزمان پارامترهای ماشینکاری و هندسه ابزار در عملیات تراشکاری فولاد AISI 1045 مقاله سوم تاثیر هندسه ابزار روی صافی سطح در ماشینکاری فولاد ابزار AISI D2 منابع , پایان نامه مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید با عنوان : بررسی پارامتر های موثر ماشینکاری در کیفیت سطح قطعات صنعتی , surface roughness ,

تاریخ انتشار : 1397/02/22 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

پایان نامه مهندسی مکانیک تاسیسات و مدیریت انرژی

با عنوان:

کنترل هوشمند موتورخانه و بهره وری انرژی

همراه با طراحی موتورخانه حرارت مرکزی نمونه
شماره پروژه : 367

پیشگفتار

توسعه تکنولوژی اطلاعات شاهد گسترش بسیار سریع سیستم های قابل اندازه گیری ، ارزش یابی و پاسخگو به تغییرات بوده است. در واقع ما شاهد تغییرات مرتبط با هم در روش طراحی و ساخت تجهیزات و همچنین نیازهای مربوط به ساختمان هستیم.

این نتیجه رشد و توسعه ساختمانهای هوشمند است ، ساختمانهایی که قادر به فراهم آوردن امکانات جدید متناسب با توسعه هستند. در واقع یک ساختمان هوشمند توانایی پاسخگویی و تطابق با تغییرات پیچیده را دارد و همین باعث استفاده بهتر از منابع و فراهم آوردن آسایش و راحتی برای ساکنین آن می باشد.

هدف این پروژه ارائه تعریفی از این سیستم ها و کاربرد آنها در ساختمان و درنهایت توجیه اقتصادی این ساختمان ها است. در فصل اول این پروژه با سیستم مدیریت هوشمند ساختمان آشنا شده و به بررسی وظایف و مزایای این سیستم ها در ساختمان می پردازیم در فصل سوم هم به دلیل اهمیت زیاد ویژگی صرفه جویی در مصرف انرژی در این سیستم ها این ویژگی را از جوانب مختلف مورد بررسی قرار می دهیم. در فصل دوم با سیستم های تحت کنترل BMS و چگونگی کنترل آنها آشنا می شویم. در فصل چهارم و پنجم به بررسی جزئی تر این سیستم در موتورخانه ها می پردازیم. در فصل ششم به بررسی اقتصادی و فنی این سیستم ها در ظرفیت سازی پالایشگاهی و ذخیره سازی گاز در مقایسه با صرفه جویی سیستم های کنترل هوشمند در موتورخانه می پردازیم.


فهرست مطالب
مقدمه
                                             
فصل اول: معرفی مدیریت هوشمند ساختمان                             
تاریخچه خانه های هوشمند                                      
خانه هوشمند چیست                                        
عملکرد ساختمان هوشمند                                
وظایف مدیریت هوشمند ساختمان                                                                  
مزایای ساختمان هوشمند                                       
محلهای استفاده از BMS                                        
چگونگی دسترسی و کنترل امکانات در ساختمان هوشمند                       
ساختار کلی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان                               
طراحی سیستم BMS                   
                
فصل دوم : سیستمهای تحت نظارت مدیریت هوشمند ساختمان                
سیستم تهویه        HVAC ( Heating , Ventilation and Air Conditioning )
سیستم روشنایی  ( Lighting )                                  
سیستم ایمنی                                          
سیستم امنیتی                                        
نرم افزار                                            
ارتباط                                            
سیستم توزیع تلفنی (TEL)                                    
سیستم آنتن مرکزی و توزیع سیگنال (SMATV) IF , RF                
سیستم توزیع برق اضطراری(UPS,GPS)                            
سیستم مدیریت یکپارچه اطلاعات ( MIS )                                                 
سیستم شبکه گسترده اطلاعات (WAN)                            
سیستم های رفاهی                                       
سیستم کنترل مرکزی                                    
یکپارچه سازی زیر سیستمهای کنترلی      
                        
فصل سوم : صرفه جویی در مصرف انرژی                    
مقدمه                                        
نمودار چرخه هزینه ها در یک ساختمان                        
بررسی صرفه جویی انرژی در بخش های مختلف ساختمان                
آموزش و آگاه سازی                                
کاهش مصرف کاهش هزینه                              
 مدیریت و صرفه جویی در مصرف انرژی                          
روشهای بهینه سازی مصرف انرژی                              
روشهای کاهش مصرف انرژی با استفاده از مدیریت هوشمند ساختمان              
ارائه الگوهای صرفه جویی با توجه به نوع کاربری ساختمان                  
چگونه مالکین و استفاده کنند گان از ساختمان در هزینه ها صرفه جویی می کنند؟        

فصل چهارم : کنترل هوشمند موتورخانه(EMS)                  
کنترل موتورخانه                                    
آشنایی با نحوه عملکرد سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه                  
ویژگیهای منحصر به فرد استفاده از سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه در
 مقایسه با سایر روشهای بهینه سازی مصرف انرژی                    
معرفی قابلیت های فنی و امکانات سیستم کنترل هوشمند موتورخانه            
آشنایی با کنترلر های هوشمند موتور خانه سری EMS 420                 

فصل پنجم: معرفی چند نمونه تجهیزات به کار رفته در موتورخانه های هوشمند     
دمپر خودکار موتورخانهVent damper                           
پمپ های سیرکولاسیون                                 
 شیر برقی(On Line summer/winter valve)                    
مبدل های حرارتی صفحه جوشی
فصل ششم : ظرفیت سازی پالایشگاهی و ذخیره سازی گاز در مقایسه با صرفه جویی
سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه 

منابع 

پیوست:
جداول محاسبات بارهای حرارتی
نقشه های پلان معماری و فلودیاگرام موتورخانه

نمونه صفحات پروژه تعداد صفحات  : 120 صفحه

فرمت:Doc-word 2003

به همراه پلان های معماری و محاسبات بار حرارتی

و فایل پاورپوینت برای ارائه کلاسی

قیمت : 40000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com


:: مرتبط با: فروشگاه ,
:: برچسب‌ها: پایان نامه مهندسی مکانیک تاسیسات و مدیریت انرژی با عنوان: کنترل هوشمند موتورخانه و بهره وری انرژی همراه با طراحی موتورخانه حرارت مرکزی نمونه , فصل اول: معرفی مدیریت هوشمند ساختمان تاریخچه خانه های هوشمند خانه هوشمند چیست عملکرد ساختمان هوشمند وظایف مدیریت هوشمند ساختمان مزایای ساختمان هوشمند محلهای استفاده از BMS چگونگی دسترسی و کنترل امکانات در ساختمان هوشمند ساختار کلی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان طراحی سیستم BMS فصل دوم : سیستمهای تحت نظارت مدیریت هوشمند ساختمان سیستم تهویه HVAC ( Heating , Ventilation and Air Conditioning ) سیستم روشنایی ( Lighting ) سیستم ایمنی سیستم امنیتی نرم افزار ارتباط سیستم توزیع تلفنی (TEL) سیستم آنتن مرکزی و توزیع سیگنال (SMATV) IF , RF سیستم توزیع برق اضطراری(UPS , GPS) سیستم مدیریت یکپارچه اطلاعات ( MIS ) سیستم شبکه گسترده اطلاعات (WAN) سیستم های رفاهی سیستم کنترل مرکزی یکپارچه سازی زیر سیستمهای کنترلی فصل سوم : صرفه جویی در مصرف انرژی مقدمه نمودار چرخه هزینه ها در یک ساختمان بررسی صرفه جویی انرژی در بخش های مختلف ساختمان آموزش و آگاه سازی کاهش مصرف کاهش هزینه مدیریت و صرفه جویی در مصرف انرژی روشهای بهینه سازی مصرف انرژی روشهای کاهش مصرف انرژی با استفاده از مدیریت هوشمند ساختمان ارائه الگوهای صرفه جویی با توجه به نوع کاربری ساختمان چگونه مالکین و استفاده کنند گان از ساختمان در هزینه ها صرفه جویی می کنند؟ فصل چهارم : کنترل هوشمند موتورخانه(EMS) کنترل موتورخانه آشنایی با نحوه عملکرد سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه ویژگیهای منحصر به فرد استفاده از سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه در مقایسه با سایر روشهای بهینه سازی مصرف انرژی معرفی قابلیت های فنی و امکانات سیستم کنترل هوشمند موتورخانه آشنایی با کنترلر های هوشمند موتور خانه سری EMS 420 فصل پنجم: معرفی چند نمونه تجهیزات به کار رفته در موتورخانه های هوشمند دمپر خودکار موتورخانهVent damper پمپ های سیرکولاسیون شیر برقی(On Line summer/winter valve) مبدل های حرارتی صفحه جوشی فصل ششم : ظرفیت سازی پالایشگاهی و ذخیره سازی گاز در مقایسه با صرفه جویی سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه منابع پیوست: جداول محاسبات بارهای حرارتی نقشه های پلان معماری و فلودیاگرام موتورخانه , دانلود پایان نامه مهندسی ,

تاریخ انتشار : 1397/02/21 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
پایان نامه مهندسی مکانیک گرایش جامدات

با عنوان:


معرفی، طراحی ،ماشینکاری و تحلیل بار چرخدنده های حلزونی

با استفاده از نرم افزار Solidworks
شماره پروژه : 703


مقدمه:

   چرخدنده ها یکی از پرکاربردترین قطعات در صنعت می باشد .البته با این وجود همیشه    نقشی ناپیدا را در زندگی بشر امروز ایفا کرده است .در واقع کمتر کسی است که اطلاعات مختصری در مورد چرخدنده ها داشته باشد حتی مهندسان که در صنعت فعالیت می کنند اطلاعات کمی در مورد چرخدنده ها داشته و بجز کلیات چیزی نمی دانند.
   با توجه به پیشرفت صنعت و نقش انکار ناپذیر چرخدنده ها در قسمتهای مختلف صنعت لازم است که با توجه به رشد صنعتی کشور دانشجویان مکانیک آشنایی بیشتری با چرخدنده پیدا کرده و با انواع مختلف و نحوه عملکرد و نحوه تراشیدن آنها آشنا شوند.
  از زمان دقیق استفاده چرخدنده ها آگاهی نداریم ولی از حدود سه هزار سال پیش انسانها از چرخدنده های چوبی استفاده می کردند.بنظر می رسد نخستین چرخدنده ها از چوب ساخته شده اند.تمدنهای قدیم از چرخدنده ها استفاده های مختلفی می نمودند به عنوان مثال رومیان از چرخدنده های چوبی در آسیباب ها برای انتقال نیرو استفاده می کردند و یا یونانیان برای ادوات نجومی خود چرخدنده های کوچکی از جنس فلزات می ساختند.
در زمان قرون وسطی نیز از چرخدنده ها در آسیاب های آبی استفاده می شد و با اخترع ساعت انواع چرخدنده ها از انواع کوچک و بزرگ در ساعت های مختلف اسفاده می شد.
در قرن نوزدهم با وجود آمدن کشتیهای بخار و ماشینهای ابزار و...چرخدنده ها کابرد گستردی پیدا کردند و با آغاز قرن بیستم با به عرصه آمدن خودرو و هواپیما دریچه نوینی به روی چرخدنده سازی گشوده شد و این صنعت همراه با پیشرفت صنایع دیگر به جلو می رفت و توسعه می یافت.
در این پروژه به بررسی نوع حلزونی چرخدنده ها میپردازیم. در فصل اول کلیات چرخدنده ها و مطالعه انواع آن و کاربرد هر یک در شرایط مختلف را مورد بررسی قرار می دهیم. در فصل دوم به طراحی چرخدنده ها بر حسب نیاز های مختلف میپردازیم. فصل سوم به مبحث ساخت و تولید این چرخدنده ها پرداخته و انواع روش های سنتی و جدید را مورد مطالعه قرار داده است. فصل پنجم مطلبی در ارتباط با نحوه مدل سازی نرم افزاری و  تحلیل چرخدنده حلزونی تحت بار می باشد. اینکه چه مناطقی از چرخدنده بیشتر آسیب پذیر است و نیاز مند تقویت ابعادی و موادی دارد سوالاتی می باشد که با استفاده از نرم افزار solidworks و geartrax به آنها پاسخ داده می شود. در فصل ششم جمع بندی نهایی ارائه می گردد.


فهرست مطالب

 عنوان

چکیده

فصل اول: چرخ دنده

1-1-  مقدمه

1-2- چرخ دنده ها

1-3- انواع چرخ دنده ها

1-3-1- چرخ دنده های ساده

1-3-2- چرخ دنده های مارپیچ

1-3-3- چرخ دنده های مخروطی

1-3-4- چرخ دنده حلزونی

1-3-5- چرخ دنده شانه ای

1-3-6- چرخ‌دنده‌های جناقی

1-4- مواد استعمال چرخ‌دنده‌ها

1-5- جنس چرخ‌دنده‌ها

1-6- سمانتاسیون یا سخت كردن سطحی فولاد

1-7- محاسن و معایب چرخ‌دنده‌ها

1-7-1-  معایب چرخ‌دنده‌ها

1-7-2- محاسن چرخ‌دنده‌ ها

1-8- فرم دندانه ­ها

1-8-1- دنده­های سیکلوئیدی

1-8-2 دنده­های اینولوتی


فصل دوم: محاسبات چرخ­دنده ها

2-1- مقدمه

2-2- گام (p)

2-3- مدول (m)

2-4- ارتفاع سر دنده (hk)

2-5- مقدار لقی (c)

2-6- ارتفاع پای دنده (hf)

2-7- عمق دنده (h)

2-8- قطر سردنده (dk)

2-9- قطر پای دنده (df)

2-10-ضخامت چرخ­دنده (B)


فصل سوم: ماشینهای چرخ دنده تراش

3-1- مقدمه

3-1-1- گیربکس­های غلتشی

3-1-2- گیربکس­های مارپیچی

3-2- روش های تولید چرخ دنده

3-3- مختصری بر انواع ماشین­های چرخ­دنده تراشی

3-3-1- ماشین­های چرخ­دنده تراش با ابزار مارپیچ (Hob)

3-3-1-1- پروفیل­های استاندارد هاب

3-3-1-1-1- پروفیل هاب برای ماشین کاری نهایی چرخ­دنده­های ساده با پخ سر

3-3-1-1-2- پروفیل هاب برای ماشین کاری چرخ­دنده­ها با پخ سر و لقی برای شیوینگ

3-3-1-1-2- پروفیل هاب برای ماشین کاری چرخ­دنده­های ساده با لقی برای سنگ­زنی

3-3-1-2- تلرانس­ها

3-3-2- ماشین­های کله­زنی چرخ دنده (Gear Shaping)

3-3-2-1- انواع ابزارهای ماشین کله­ زنی

3-3-2-2- روش­های کله­زنی

3-3-2-2-1- روش کله­ زنی غلتکی

3-3-2-2-2- روش کله ­زنی تقسیمی (شانه ­ای)

3-3-3- ماشین چرخ­دنده سازی سایکز (Sykes)

3-3-4- فرزکاری مدولی

3-3-5- تراش چرخ­دنده­های داخلی

3-3-6- ماشین­های گلیسون (Gleason)

3-3-7- ماشین­کاری شابلونی

3-4- روش­های سنگ­زنی چرخ­دنده­ ها

3-4-1- سنگ­زنی غلتکی

3-4-2- شیوینگ چرخ­دنده (Gear Shaving)

3-4-2-1- روش­های شیوینگ

3-4-2-1-1- شیوینگ معمولی

3-4-2-1-2- شیوینگ قطری

3-4-2-2- ماشین شیوینگ چرخ­دنده و تنظیمات

3-4-3- پرداخت­کاری غلتکی

3-4-4- هونن کاری

فصل چهارم: ترسیم چرخ دنده مارپیچی

4-1- مقدمه

4-2- مراحل ترسیم چرخ دنده مارپیچی در نرم افزار SOLIDWORKS

فصل پنجم: تحلیل چرخ دنده مارپیچی

5-1- مقدمه

5-2- تحلیل چرخ دنده مارپیچی

 

فصل ششم: نتیجه گیری

6-1- نتیجه گیری در راستای تحلیل چرخ دنده مارپیچی

پیوست ها

منابع


تعداد صفحات  : 100 صفحه

فرمت:Doc-word 2003

قیمت : 28000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com

 


:: مرتبط با: فروشگاه ,
:: برچسب‌ها: چرخ دنده های مارپیچ 1-3-3- چرخ دنده های مخروطی 1-3-4- چرخ دنده حلزونی 1-3-5- چرخ دنده شانه ای 1-3-6- چرخ‌دنده‌های جناقی 1-4- مواد استعمال چرخ‌دنده‌ها 1-5- جنس چرخ‌دنده‌ها 1-6- سمانتاسیون یا سخت كردن سطحی فولاد 1-7- محاسن و معایب چرخ‌دنده‌ها 1-7-1- معایب چرخ‌دنده‌ها 1-7-2- محاسن چرخ‌دنده‌ ها 1-8- فرم دندانه ­ها 1-8-1- دنده­های سیکلوئیدی 1-8-2 دنده­های اینولوتی فصل دوم: محاسبات چرخ­دنده ها 2-1- مقدمه 2-2- گام (p) 2-3- مدول (m) 2-4- ارتفاع سر دنده (hk) 2-5- مقدار لقی (c) 2-6- ارتفاع پای دنده (hf) 2-7- عمق دنده (h) 2-8- قطر سردنده (dk) 2-9- قطر پای دنده (df) 2-10-ضخامت چرخ­دنده (B) فصل سوم: ماشینهای چرخ دنده تراش 3-1- مقدمه 3-1-1- گیربکس­های غلتشی 3-1-2- گیربکس­های مارپیچی 3-2- روش های تولید چرخ دنده 3-3- مختصری بر انواع ماشین­های چرخ­دنده تراشی 3-3-1- ماشین­های چرخ­دنده تراش با ابزار مارپیچ (Hob) 3-3-1-1- پروفیل­های استاندارد هاب 3-3-1-1-1- پروفیل هاب برای ماشین کاری نهایی چرخ­دنده­های ساده با پخ سر 3-3-1-1-2- پروفیل هاب برای ماشین کاری چرخ­دنده­ها با پخ سر و لقی برای شیوینگ 3-3-1-1-2- پروفیل هاب برای ماشین کاری چرخ­دنده­های ساده با لقی برای سنگ­زنی 3-3-1-2- تلرانس­ها 3-3-2- ماشین­های کله­زنی چرخ دنده (Gear Shaping) 3-3-2-1- انواع ابزارهای ماشین کله­ زنی 3-3-2-2- روش­های کله­زنی 3-3-2-2-1- روش کله­ زنی غلتکی 3-3-2-2-2- روش کله­زنی تقسیمی (شانه ­ای) 3-3-3- ماشین چرخ­دنده سازی سایکز (Sykes) 3-3-4- فرزکاری مدولی 3-3-5- تراش چرخ­دنده­های داخلی 3-3-6- ماشین­های گلیسون (Gleason) 3-3-7- ماشین­کاری شابلونی 3-4- روش­های سنگ­زنی چرخ­دنده­ ها 3-4-1- سنگ­زنی غلتکی 3-4-2- شیوینگ چرخ­دنده (Gear Shaving) 3-4-2-1- روش­های شیوینگ 3-4-2-1-1- شیوینگ معمولی 3-4-2-1-2- شیوینگ قطری 3-4-2-2- ماشین شیوینگ چرخ­دنده و تنظیمات 3-4-3- پرداخت­کاری غلتکی 3-4-4- هونن کاری فصل چهارم: ترسیم چرخ دنده مارپیچی 4-1- مقدمه 4-2- مراحل ترسیم چرخ دنده مارپیچی در نرم افزار SOLIDWORKS فصل پنجم: تحلیل چرخ دنده مارپیچی 5-1- مقدمه 5-2- تحلیل چرخ دنده مارپیچی فصل ششم: نتیجه گیری 6-1- نتیجه گیری در راستای تحلیل چرخ دنده مارپیچی پیوست ها منابع , پایان نامه مهندسی مکانیک گرایش جامدات با عنوان: معرفی , طراحی , ماشینکاری و تحلیل بار چرخدنده های حلزونی با استفاده از نرم افزار Solidworks ,

تاریخ انتشار : 1397/02/20 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی

پایان نامه کارشناسی مهندسی صنایع

با عنوان:

مدیریت ریسک (Risk Management)شماره پروژه : 904
مقدمه:

امروزه تحولات عمده در محیط كسب و كار  و سرعت بالای تغییرات در فناوری ،روابط و رفتارهای سازمانی ، فعالیت و فرآیند های مربوط به پروژه ها و غیره، سازمان و مدیران را با چالشهای متعددی  مواجه ساخته است.لذا مدیران و كاركنان میبایست توانایی مقابله و برخورد با چنین تغییرات و پیچیدگیهای درونی و بیرونی را داشته باشند تا به اهداف مورد نظر سازمان دست یابند

بهره مندی از رویكرد مدیریت ریسك امكان مقابله با خطرات احتمالی و در نتیجه تقویت و ارتقای اثربخشی سازمانها را فراهم می سازد

فهرست
مقدمه  
تعریف 
مدیریت ریسك 
چرخه مدیریت ریسك  
مراحل پیاده سازی مدیریت ریسك 
استراتژی مقابله با ریسك
بررسی جایگاه مدیریت ریسک در جلو گیری از به تاخیر افتادن پروژه های ساخت
ساختار شكست ریسك
مرحله شناسایی ریسکها 
مرحله ارزیابی ریسک ها 
شناسایی و ارزیابی ریسک های مختلف در دو قالب اثر ریسک و احتمال وقوع 
بررسی و تحلیل ریسک 
کمی کردن و اولویت بندی ریسک ها 
شناسایی ریسک های پروژه های ساخت با استفاده از مطالعه موردی   
    امکان سنجی (Feasibility Study )   
    قرار داد (Contract)   
    تدارکات (Procurement)   
    طراحی (Design)   
    ساخت (Construction)   
مدیریت ریسک در چرخه حیات پروژه   
دستورالعمل ریسك   
فرآیند شناسایی موجودیت یک خطر و تعریف ماهیت و ویژگیهای آن   
ارتباط رتبه ریسک با سطح ریسک   
کنترل ریسک   
عوامل ریسك   
دسته بندی ریسک   
ارزیابی ریسك 
اولویت بندی ریسک   
پاسخ ریسک   
برخی استراتژی های نظارت و اجتناب از ریسک   
محاسبه هزینه پایانی پروژه   
برنامه مدیریت ریسک در پروژه فاز 17و18 پارس جنوبی   
    هدف   
    دامنه   
    منابع مورد استفاده   
    تعاریف   
    مسئولیت ها   
    رویه   
خلاصه برنامه و زمانبندی مدیریت ریسك17و18   
مدیریت ریسك در پروژه های فراساحل   
 1-سیر تکامل قراردادهای پیمانکاری   
 2-مزایای  استفاده از قراردادهای پیمانکاری EPCI   
3-ویژگیهای پروژه های فراساحل   
 4-مروری بر مفاهیم مدیریت ریسک   
پروژه میدان رشادت    
پیاده سازی مدیریت ریسک در پروژه رشادت   
درسهای آموخته شده   
چالشها و معضلات   
گروه فرآیندهای برنامه ریزی   
گروه فرآیندهای کنترلی   
جمع بندی و نتیجه گیری   
منابع   
پیوست ها  

تعداد صفحات  : 100 صفحه

فرمت:Doc-word 2003

قیمت : 18000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com


:: مرتبط با: فروشگاه ,
:: برچسب‌ها: پایان نامه کارشناسی مهندسی صنایع با عنوان: مدیریت ریسک (Risk Management) فهرست مقدمه تعریف مدیریت ریسك چرخه مدیریت ریسك مراحل پیاده سازی مدیریت ریسك استراتژی مقابله با ریسك بررسی جایگاه مدیریت ریسک در جلو گیری از به تاخیر افتادن پروژه های ساخت ساختار شكست ریسك مرحله شناسایی ریسکها مرحله ارزیابی ریسک ها شناسایی و ارزیابی ریسک های مختلف در دو قالب اثر ریسک و احتمال وقوع بررسی و تحلیل ریسک کمی کردن و اولویت بندی ریسک ها شناسایی ریسک های پروژه های ساخت با استفاده از مطالعه موردی امکان سنجی (Feasibility Study ) قرار داد (Contract) تدارکات (Procurement) طراحی (Design) ساخت (Construction) مدیریت ریسک در چرخه حیات پروژه دستورالعمل ریسك فرآیند شناسایی موجودیت یک خطر و تعریف ماهیت و ویژگیهای آن ارتباط رتبه ریسک با سطح ریسک کنترل ریسک عوامل ریسك دسته بندی ریسک ارزیابی ریسك اولویت بندی ریسک پاسخ ریسک برخی استراتژی های نظارت و اجتناب از ریسک محاسبه هزینه پایانی پروژه برنامه مدیریت ریسک در پروژه فاز 17و18 پارس جنوبی هدف دامنه منابع مورد استفاده تعاریف مسئولیت ها رویه خلاصه برنامه و زمانبندی مدیریت ریسك17و18 مدیریت ریسك در پروژه های فراساحل 1-سیر تکامل قراردادهای پیمانکاری 2-مزایای استفاده از قراردادهای پیمانکاری EPCI 3-ویژگیهای پروژه های فراساحل 4-مروری بر مفاهیم مدیریت ریسک پروژه میدان رشادت پیاده سازی مدیریت ریسک در پروژه رشادت درسهای آموخته شده چالشها و معضلات گروه فرآیندهای برنامه ریزی گروه فرآیندهای کنترلی جمع بندی و نتیجه گیری منابع , پایان نامه مهندسی صنایع: مدیریت ریسک (Risk Management) ,

تاریخ انتشار : 1397/02/19 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
پروژه مهندسی معماری شامل رساله و پلان های کدی

با عنوان :

مطالعه و طراحی مجموعه ورزشی
شماره پروژه : 901

بدون شك ، بزرگترین دغدغة هر دولتی بهبود وضع معیشتی مردم كشور خویش است و این ارتقای سطح زندگی قطعاً در تمامی جنبه ها و به سوی آینده ای روشن تر است .

نكاتی كه در ذیل این موضوع مطرح می شود عناوین گوناگونی را به خود خواهد گرفت . بالا رفتن سطح درآمد ملی ، آسایش روانی ، برقراری امنیت ، ایجاد آرامش و شادی در سطح جامعه و ... تماماً از زیرمجموعه های این موضوع محسوب می شوند .

سلامت جسم و سلامت روان نیز مسائلی از این دست هستند كه با انتشار در هر یك از جوامع انسانی باعث افزایش بهره وری و كاهش آمار جرائم اجتماعی خواهند شد .

مهاجرت ناخواسته ساكنین مناطق روستائی و كم جمعیت به مراكز بزرگ جمعیتی نیز علاوه بر اثرات منفی روحی و روانی برای خود آنها ، باعث كاهش پتانسیل كاری و خلاقیت آنها می شود ، در چنین شرایطی منطقی است مسئولین و مدیران جامعه ، به موازات كوشش در جهت پایین آوردن ناملایمات در زندگی شهری ، با اتخاذ تدابیری بتوانند علاوه بر تامین امكانات مورد نیاز برای امور مادی افراد در جهت تقویت بنیه علمی و فنی و به فعلیت در آوردن استعدادهای بالقوه آنان و ایجاد زمینه های مناسب برای گذراندن اوقات فراغت آن ها مهیا نماید كه مسلماً اقشار نوجوان و جوان این جامعه از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار بوده و در صورت فقدان امكانات و  هدایت نشدن آنان به این سمت ، خسارات جبران ناپذیری گریبانگیر جامعه خواهد شد و تحقیق و ایجاد زمینه های لازم برای انجام چنین امری بدون همیاری و همكاری مردم با مسئولان امكان پذیر نبوده و یكی از راههایی كه می تواند در عین پر كردن اوقات فراغات آنان زمینه های لازم علمی ، فرهنگی ، آموزشی و ... را در آنان بارور سازد ایجاد مراكز ورزشی ، فرهنگی است.


قسمت اول شامل:
مقدمه
تعریف و مفهوم ورزش
طبقه بندی مکان های ورزشی
پیوند ورزش و معماری
نمونه های داخلی

قسمت دوم شامل:
نمونه ی خارجی

قسمت سوم شامل:
شرح سرانه ها و استانداردهای فضاهای ورزشی

قسمت چهارم شامل:
شرح توصیفی فضاهای هر ورزش (فوتسال،بسکتبال،والیبال)

قسمت پنجم شامل:
شرح سرانه ها و استانداردهای کلاس درس
برنامه فیزیکی
منابع

عجیب ترین اماکن ورزشی جهان

پلان ها (استادیوم فوتبال و استخر : سازه و معماری)

به همراه فایل های نرم افزاری


تعداد صفحات  : 60 صفحه

فرمت:Doc-word 2003

قیمت : 20000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com

:: مرتبط با: فروشگاه ,
:: برچسب‌ها: پروژه مهندسی معماری شامل رساله و پلان های کدی با عنوان : مطالعه و طراحی مجموعه ورزشی قسمت اول شامل: مقدمه تعریف و مفهوم ورزش طبقه بندی مکان های ورزشی پیوند ورزش و معماری نمونه های داخلی قسمت دوم شامل: نمونه ی خارجی قسمت سوم شامل: شرح سرانه ها و استانداردهای فضاهای ورزشی قسمت چهارم شامل: شرح توصیفی فضاهای هر ورزش (فوتسال , بسکتبال , والیبال) قسمت پنجم شامل: شرح سرانه ها و استانداردهای کلاس درس برنامه فیزیکی منابع عجیب ترین اماکن ورزشی جهان پلان ها (استادیوم فوتبال و استخر : سازه و معماری) به همراه فایل های نرم افزاری تعداد صفحات : 60 صفحه فرمت:Doc-word 2003 قیمت : 30000 تومان نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک ,

تاریخ انتشار : 1397/02/19 | نظرات
نوشته شده توسط : سهیل پوررحیمی
پایان نامه طرح ریزی واحد های صنعتی

مهندسی صنایع و مهندسی ساخت و تولید


با عنوان:


انتخاب الگوی مناسب چیدمان اقلام

مطالعه موردی در انبار 016 شرکت ایران خودرو
شماره پروژه : 206

چکیده

در انبار اقلام کانبان، اقلام موجود دائمًا در حال تخلیه و بارگیری هستند و مدت زیادی ذخیره نمی شوند. یکی از مشکلات اصلی در چنین انبارهایی، زیاد بودن مجموع مسافت طی شده برای تخلیه و بازیابی اقلام است. در این پروژه، به عنوان مطالعه موردی در انبار 016 شرکت ایران خودرو و با هدف بهبود چیدمان در چنین وضعیتی، ابتدا به مقایسه الگوی های چیدمان (قفسه ای و زمینی) پرداخته و سپس نحوه آدرس دهی اقلام در انبار را مورد بررسی قرار می دهیم. یکی از روش های چیدمان سنتی اقلام، کلاس بندی اقلام بر اساس حجم ورودی/خروجی می باشد که در این پروژه از الگوی ترکیبی ABC برای چیدمان اقلام استفاده شده است. بدین معنی که ابتدا بر اساس حجم ارسال، اقلام کلاس بندی ABC می شوند. سپس در داخل هر دسته بار دیگر از آنالیز ABC استفاده می شود، اما این بار این آنالیز ABC بر اساس حجم پالت ورودی صورت می گیرد. بررسی انجام شده، نشان دهنده امکان بهبود روشهای چیدمان مرسوم مبتنی بر آنالیز ABC در انبارها است. همچنین روش های دیگری مانند دسته بندی بر اساس مراکز هزینه نیز پیشنهاد شده است. پیاده سازی این روش ها در انبار ، بهبود قابل توجهی در کاهش مسافت حمل و نقل ایجاد خواهد کرد. همچنین در ادامه از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP برای مقایسه بین چیدمان ها استفاده شده است. در این مدل ساختار مسئله تصمیم گیری به عناصر تصمیم گیری خرد شده و سپس با انجام مقایسات بصورت زوجی، آلترناتیو های موجود رتبه بندی می شوند. در مراحل انتهایی پروژه نیز برای انجام مقایسه کمی تر بین چیدمان ها و با تمرکز بر معیار هزینه سیستم حمل و نقل، به مدل سازی توابع هزینه ای برای چیدمان ها پرداخته شده که این قسمت از پروژه در حال بررسی می باشد. در پایان نیز برای افزایش کارایی عملیات و کاهش هزینه های سیستم حمل و نقل، در مورد بهبود سیستم ردیابی مواد و قطعات پیشنهاداتی ارائه شده است.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

ادبیات موضوع در مورد الگوی چیدمان اقلام
مسائل تخصیص محل انبارش SLAP
برنامه ریزی چیدمان انبار
مسئله تخصیص فضا برای چیدمان اقلام با نحوه آدرس دهی مختلف
مدل سازی مسئله تخصیص SKU ها
ظرفیت سنجی اقلام
گزارش شناخت از وضعیت و سیستم های موجود در انبار 016
معرفی سیستم های موجود
 سیستم كانبان
مزایای سیستم کانبان برای ایران خودرو
سیستم ردیابی موجودی ها
سیستم کنترل موجودی
سیستم مکانیزه درخواست
الگوی چیدمان فعلی انبار 016
الگوی حرکت لیفتراک ها در انبار
مدل تصمیم گیری برای انتخاب الگوی مناسب چیدمان اقلام در انبار
معرفی روش AHP
اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی در برقراری ترجیحات زوجی
تحلیل حساسیت در مدل AHP
تصمیم گیری گروهی با استفاده از AHP
پیاده سازی روش AHP در انتخاب الگوی مناسب چیدمان
معرفی نرم افزار Expert Choice
نتایج خروجی از نرم افزارExpert Choice
مقایسه چیدمان قفسه ای استاتیک و چیدمان قفسه ای دینامیک
حل مدل AHP توسط نرم افزار EC و گرفتن خروجی
تحلیل هزینه ای برای مقایسه الگوی های چیدمان با کمک مدل سازی
راه حل های پیشنهادی برای تعیین الگوی مناسب چیدمان اقلام
پیشنهادات برای اصلاح سیستم ردیابی مواد و قطعات (سیستم مستجاب)
نقاط ضعف و بیان راهکارها و تحقیقات آینده
منابع و مراجع

نمونه صفحات پروژه تعداد صفحات  : 110 صفحه

فرمت:Doc-word 2003

قیمت : 30000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com

:: مرتبط با: فروشگاه ,
:: برچسب‌ها: ادبیات موضوع در مورد الگوی چیدمان اقلام مسائل تخصیص محل انبارش SLAP برنامه ریزی چیدمان انبار مسئله تخصیص فضا برای چیدمان اقلام با نحوه آدرس دهی مختلف مدل سازی مسئله تخصیص SKU ها ظرفیت سنجی اقلام گزارش شناخت از وضعیت و سیستم های موجود در انبار 016 معرفی سیستم های موجود سیستم كانبان مزایای سیستم کانبان برای ایران خودرو سیستم ردیابی موجودی ها سیستم کنترل موجودی سیستم مکانیزه درخواست الگوی چیدمان فعلی انبار 016 الگوی حرکت لیفتراک ها در انبار مدل تصمیم گیری برای انتخاب الگوی مناسب چیدمان اقلام در انبار معرفی روش AHP اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی در برقراری ترجیحات زوجی تحلیل حساسیت در مدل AHP تصمیم گیری گروهی با استفاده از AHP پیاده سازی روش AHP در انتخاب الگوی مناسب چیدمان معرفی نرم افزار Expert Choice نتایج خروجی از نرم افزارExpert Choice مقایسه چیدمان قفسه ای استاتیک و چیدمان قفسه ای دینامیک حل مدل AHP توسط نرم افزار EC و گرفتن خروجی تحلیل هزینه ای برای مقایسه الگوی های چیدمان با کمک مدل سازی راه حل های پیشنهادی برای تعیین الگوی مناسب چیدمان اقلام پیشنهادات برای اصلاح سیستم ردیابی مواد و قطعات (سیستم مستجاب) نقاط ضعف و بیان راهکارها و تحقیقات آینده منابع و مراجع , انتخاب الگوی مناسب چیدمان اقلام : مطالعه موردی در انبار 016 شرکت ایران خودرو , پایان نامه طرح ریزی واحد های صنعتی (مهندسی صنایع و مهندسی ساخت و تولید) ,

تاریخ انتشار : 1397/02/5 | نظرات